Regulamin

Przyciski

 

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Rejs do nauki”

 

§ 1
Informacje wstępne

 1. Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Rejs do nauki” (zwanym dalej RDN), dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji
  i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”, moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu, nr projektu SONP/SP/550352/2022, kwota dofinansowania 11 200,00 zł, całkowita wartość projektu 100 000,00 zł.
 2. Warunkiem uczestnictwa w RDN jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Podmiotem realizującym projekt RDN jest Wydział Zarządzania i Nauk
  o Jakości  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zwany dalej Organizatorem.
 4. Kontakt w sprawach projektu RDN możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej rejsdonaukiatumg.edu.pl  albo telefonicznie pod numerem telefonu – 505 287 841 lub 58 558 65 17 z osobą reprezentującą organizatora.

§ 2
Organizacja zajęć

 1. Zajęcia w ramach projekt RDN będą realizowane w okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r.
 2. Projekt RDN zakłada przeprowadzenie czterech edycji zajęć, z których każda składa się z 16 wykładów/warsztatów o różnej tematyce, adresowanych do uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
 3. Zajęcia w ramach projektu będą realizowane w trzech wariantach:
 1. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone przy wykorzystaniu platformy MS Teams (XI-XII 2022 oraz X-XII 2023);
 2. Zajęcia w siedzibie szkoły średniej, do której uczęszcza młodzież (III-IV 2023);
 3. Zajęcia w siedzibie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ul. Morska 81-87 (III-IV 2024).

 

§ 3
Cel projektu

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród szerszego grona odbiorców, w tym przypadku młodzieży ze szkół średnich. Ponadto projekt ma sprzyjać zapoznaniu młodzieży z interdyscyplinarnymi osiągnięciami naukowymi pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pobudzaniu młodych ludzi do twórczego myślenia, zachęceniu ich do pogłębiania wiedzy w różnych obszarach, które są istotne dla środowiska naturalnego, zdrowia człowieka i rozwoju gospodarczego.

§ 4
Zgłoszenia

 1. Liczba miejsc na pojedyncze zajęcia jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia projektu RDN obowiązuje rezerwacja miejsc.
 2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie jest rejestracja uczestników za pomocą formularzy rejestracji, w których należy potwierdzić:
 1. Zapoznanie się z regulaminem projektu dostępnym na stronie <link>,
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. Treść klauzul informacyjnych dotyczących wykorzystania powyższych danych jest dostępna na stronie <link>. Zasady wykorzystania tych danych opisano w paragrafie 6 niniejszego regulaminu.
 1. Rezerwacji miejsc na zajęciach organizowanych w ramach projektu RDN można dokonywać wypełniając odpowiedni formularz rejestracyjny online na stronie projektu <link>.
 2. Pierwszym etapem rejestracji jest zgłoszenie zbiorcze, którego na wybrany wykład dokonuje nauczyciel lub pracownik szkoły średniej odpowiedzialny za udział uczniów tej szkoły w projekcie RDN – dalej zwany Opiekunem - podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane szkoły i liczbę uczniów. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, można przystąpić do drugiego etapu rejestracji – zgłoszeń indywidualnych uczniów.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Organizatora Nauczyciel/Opiekun, przekazuje uczniom informację o konieczności dokonania zgłoszenia indywidualnego:
 1. Uczeń pełnoletni, na wybrane zajęcia rejestruje się samodzielnie wypełniając formularz dostępny na stronie <link>.
 2. Rejestracji ucznia niepełnoletniego dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie <link>.

§ 5
Realizacja zajęć

 1. W przypadku zajęć online za uczniów odpowiedzialny jest ich Nauczyciel/Opiekun.
 2. W celu realizacji zajęć online, Nauczyciel/Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom sali wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz dostęp do Internetu.
 3. Zajęcia online zostaną zrealizowane poprzez platformę MS Teams – link do wydarzenia zostanie przesłany z wyprzedzeniem do Nauczyciela/Opiekuna.
 4. W trakcie zajęć online Nauczyciel/Opiekun sporządza listę obecności zawierającą listę i odręczne podpisy uczniów uczestniczących w zajęciach, i niezwłocznie przesyła ją na adres rejsdonaukiatumg.edu.pl
 5. W przypadku zajęć na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, uczestnicy pozostają pod opieką Opiekuna, który jest za nich odpowiedzialny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wydarzeń z uzasadnionych powodów. Informacje na ten temat zostaną przekazane Opiekunom oraz podane do wiadomości na stronie https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki.
 7. Nie można odwołać udziału w zajęciach, natomiast w uzasadnionych sytuacjach możliwe jest ustalenie zmiany terminu z Organizatorem z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie później niż na trzy dni robocze przed planowanymi zajęciami – kontakt mailowy:  rejsdonaukiatumg.edu.pl, tel. 505 287 841 lub 58 558 65 17.
 8. Uczestnicy zajęć, którzy dokonali rejestracji i wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ramach projektu RDN otrzymają certyfikaty uczestnictwa w zajęciach.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania zapisu audio-video oraz fotografowania uczestników projektu w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć uczestnikom w trakcie wydarzenia, które stanowić będą jego własność.

§ 6
Postanowienia dotyczące RODO

 1. Udział w projekcie RDN oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku uczestników w celach promocyjnych i informacyjnych poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
 2. W związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnicy zrzekają się prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania tego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UMG, w których ten wizerunek zostanie wykorzystany oraz prawa do każdorazowego wskazywania uczestnika jako osoby uwidocznionej na materiałach Uniwersytetu, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników jest Uniwersytet Morski w Gdyni (ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl)
 4. Dane osobowe uczestników są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. A) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), w celu rejestracji uczestnictwa, komunikowania się z uczestnikami, udokumentowania przebiegu zajęć realizowanych w ramach projektu oraz w celach marketingowych, w tym poprzez publikację wizerunku na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Uniwersytetu.
 5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu RDN jest zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez akceptację regulaminu. Uczestnik może wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy.
 7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne – odmowa ich podania będzie skutkować niemożnością uczestnictwa w projekcie. Dane osobowe uczestnika zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych, dane te nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez Uniwersytet Morski w Gdyni.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza obowiązujące przepisy prawa.

§ 7
Szczególne zasady zachowania

 1. Każdy uczestnik zajęć stacjonarnych realizowanych na terenie Uniwersytetu zobowiązany jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do poleceń Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzeń na terenie Uniwersytetu uczestników, zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych, zakłócających porządek i naruszających ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz naruszających zasady kultury osobistej.
 3. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Uniwersytetu uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 4. Osoby uczestniczące w wydarzeniach zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 5. Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego:
 1. W wydarzeniach stacjonarnych mogą wziąć udział wyłącznie osoby bez objawów chorobowych (takich jak katar, kaszel, gorączka), nie mające pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19.
 2. W trakcie całego wydarzenia należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

Regulamin

Treść zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

Wytworzył informację:

11.09.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 11.09.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 12.06.2024