Realizowane projekty

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości realizuje się następujące projekty:

 1. Wykształcenie ma znaczenie; kierownik projketu dr hab. inż. Czarnowski Ireneusz 01.01.2019 - 31.10.2022 - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR. 03.01.00-IP.08-00-UMO/17)

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości zrealizowano i zakończono następujące projekty:

 1. Wpływ modyfikacji rozgałęzionych poliuretanów na ich właściwości; kierownik projektu dr hab. inż. Brzeska Joanna 04.12.2018 - 03.12.2019 - MINIATURA 2 - na pojedyncze działanie naukowe;
 2. Łap wiatr w żagle; kierownik projektu dr hab. Przybyłowski Adam 01.06.2018 -31.05.2019 - Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym ( POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17);
 3. Addressing Cyber Security in Maritime Education and Training - CYMET; kierownik projektu dr hab. inż. Czarnowski Ireneusz 14.05.2018-31.05.2019 - IAMU: Research Project- Technology for safer and greener shipping;
 4. Akademia czystego morza AkMOR; kierownik projektu dr inż. Dereszewska Alina 01.08.2018 - 31.07.2020 -Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17).

Działalność statutowa obejmuje realizację określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez tę jednostkę w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zadania badawcze realizowane w ramach Działalności Statutowej są finansowane z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadania  do objęcia finansowaniem oraz wydatki na ich realizację jednostka naukowa określa samodzielnie, uwzględniając możliwości finansowania tych zadań z przyznanej dotacji oraz innych źródeł.  

W roku 2018 na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego realizowano 7 prac badawczych: 

 1. Prof. dr hab. inż. M. Rutkowska  - Problemy ekologiczne w towaroznawstwie materiałów polimerowych i w transporcie morskim - 2015-2020 - Nr 413/DS2017
 2. Prof. dr hab. P. Jędrzejowicz - Zastosowanie technologii informacyjnych w optymalizacji, analizie danych oraz w zarządzaniu -   2017-2020 - Nr 451/DS/2017
 3. Prof. dr hab. inż. P. Przybyłowski - Techniczne, społeczne i ekonomiczne aspekty kształtowania jakości towarów i usług - 2016-2020 - Nr 432/DS/2017
 4. Dr hab inż. A. Ocieczek, prof. UMG - Techniczno-przyrodnicze aspekty jakości towarów oraz postawy i zachowania konsumentów wobec tych towarów - 2017-2020 - Nr 453/DS/2017
 5. Prof. dr hab. B. Marciszewska - Rola usług w rozwoju społeczeństw. Transfer wiedzy między sektorami gospodarki – 2018-2020 – Nr 461/DS/2018
 6. Prof. dr hab. A. Grzelakowski – Transportowe i logistyczne uwarunkowania rozwoju globalnych łańcuchów dostaw -2018-2020 -Nr 463/DS/2018
 7. Dr hab. A. Przybyłowski, prof. UMG – Gospodarka oparta na wiedzy oraz trwały zrównoważony rozwój – Nr 462/DS/2018

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Wioletta Suszek
29.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 09.03.2021