Rekrutacja krok po kroku

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Na II stopień kierunku Towaroznawstwa (studia stacjonarne i niestacjonarne) przyjmujemy kandydatów z tytułem inżyniera. 

Etapy rekrutacji: Tu znajdziesz szczegółowe informacje na temat specjalności, których dotyczy rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 1. Rejestracja kandydata w systemie elektronicznym na stronie https://irk.umg.edu.pl - System IRK dostępny jest od 01 grudnia 2020 r.
 2. Przygotowanie ankiety osobowej:
  1. wypełnij danymi ankietę osobową w systemie IRK;
  2. wydrukuj ankietę; naklej zdjęcie; podpisz ankietę;
  3. wykonaj kopię elektroniczną ankiety (skan lub zdjęcie).
 3. Ustawienie priorytetów specjalności w systemie IRK (jeżeli wybrano więcej niż jedną).
 4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (tylko jedna opłata) na konto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (dane do dokonania wpłaty pojawią się po zakończeniu rejestracji w IRK).
 5. Wgranie wersji elektronicznej zdjęcia (uwaga na wymagania) do systemu IRK.
 6. Kompletowanie dokumentów (format PDF):
  1. umieść elektroniczną kopię ankiety osobowej (podpisaną) w systemie IRK – II stopień;
  2. umieść elektroniczną kopię dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK – II stopień;
  3. umieść elektroniczną kopię dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – II stopień;
  4. umieść elektroniczną kopię suplementu do dyplomu (ze średnią ocen) w systemie IRK – II stopień;
  5. umieść elektroniczną kopię odpowiedniego świadectwa zdrowia w systemie IRK.
 7. Dostarczanie oryginałów dokumentów w jednej kartonowej białej teczce opisanej zgodnie z wymogami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) :
  1. przesyłki kurierskie - zalecane;
  2. osobiście – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania z WKR z zachowaniem odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych.
 8. Kandydat, który wykona wszystkie kroki od 1÷6d będzie brany pod uwagę w procesie tworzenia list wstępnie przyjętych.
 9. Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.
 10. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.01.2021