Procedury związane z dyplomowaniem (obowiązujące studentów od semestru letniego 2021-2022)

Student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego (licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego) po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z obowiązującego Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdynia (Uchwała nr 227/XVI Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2020 r.).

 

Do warunków tych zalicza się złożenie w Dziekanacie co najmniej 7 dni przed obroną:

  1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie wydrukowanej w miękkiej oprawie oraz w formie  elektronicznej na informatycznym nośniku danych, zapisaną w jednym pliku w formacie pdf zatytułowanym: Nazwisko_Imię, Tytuł pracy; 
  2. na stronie tytułowej pracy dyplomowej powinna być umieszczona zgoda studenta lub jej brak na udostępnienie tej pracy, potwierdzona własnoręcznym podpisem studenta. Natomiast na odwrocie strony tytułowej powinno być zamieszczone oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy;
  3. po uzgodnieniu z promotorem egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej;
  4. Fiszkę bibliograficzną (Załącznik 7) w trzech egzemplarzach, z których jedna powinna być dołączona w sposób trwały do egzemplarza pracy dyplomowej dwustronnie wydrukowanej (na końcu pracy);
  5. Kartę obiegową (Załącznik 8), na której student ma obowiązek zamieścić aktualny numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;
  6. podanie o wystawienie odpisu dyplomu w wersji angielskojęzycznej (jeżeli dotyczy);
  7. udokumentowane informacje o osiągnięciach podczas studiów Karta osiągnięć studenta (Załącznik 11) - dotyczących działalności w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, itp.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w komplecie w koszulce. Niedostarczenie kompletu dokumentów uniemożliwi obronę pracy.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
06.04.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.04.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.07.2023