Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (ankieta osobowa) wydrukowane z IRK i podpisane.
  2. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł). 
  3. Jedno kolorowe zdjęcie wykonane na jasnym tle, przyklejone do podania.
  4. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
  5. Kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) do dyplomu (ze średnią ocen).
    (w wypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia).

Dostarczenie dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.

Sposób dostarczenia dokumentów:

  1. przesyłki kurierskie (z dopiskiem "Komisja Rekrutacyjna WZNJ");
  2. osobiście w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty należy przesyłać w kartonowej białej teczce opisanej zgodnie z wymogami - wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia II stopnia

* wydrukuj wzór i naklej na swoją teczkę.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

K.Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 18.07.2024