Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów II stopnia

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (ankieta osobowa) wydrukowane z IRK i podpisane.
  2. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł). 
  3. Jedno kolorowe zdjęcie wykonane na jasnym tle, przyklejone do podania oraz zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej.
  4. Oryginał/odpis i kserokopia dyplomu.
  5. Oryginał i kserokopia suplementu do dyplomu (ze średnią ocen).
    (w wypadku gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu do przyjęcia honorowane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata wraz z oceną końcową i średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia).

Dostarczenie oryginałów dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.

Sposób dostarczenia oryginałów dokumentów:

  1. przesyłki kurierskie (z dopiskiem "Komisja Rekrutacyjna WZNJ");
  2. osobiście w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.

Oryginały dokumentów należy przesyłać w kartonowej białej teczce opisanej zgodnie z wymogami - wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia II stopnia

* wydrukuj wzór i naklej na swoją teczkę.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

K.Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 22.06.2023