Studia II stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na kierunki Zarządzanie oraz Inżynieria Jakości.

Do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w tej samej dyscyplinie. Decyzję o dopuszczeniu do postepowania kwalifikacyjnego kandydata posiadającego dyplom z innej dyscypliny studiów podejmuje dziekan. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów uczenia się niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów drugiego stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych. Stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera.

Przyjęcie kandydatów odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, liczonych według wzoru:

WPR = dyp + ols

gdzie:
WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego,
dyp – ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
ols – średnia ocena arytmetyczna z ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W toku postępowania rekrutacyjnego należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem zawierającym informację o średniej ocen ze studiów.

W przypadku, gdy uczelnia kandydata nie wydała jeszcze dyplomu - należy dołączyć zaświadczenie o odbytych studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (z obliczoną średnią ocen uzyskanych w ich toku, oceną na dyplomie oraz uzyskanym tytułem) potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Dyplom ukończenia studiów należy dostarczyć w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia semestru.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w "Uchawała nr 134/XVIII Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06.2022 roku"

 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Karolina Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 22.02.2023