Studia I stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunki Zarządzanie oraz Inżynieria Jakości.

Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668). Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, umożliwiają uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata.

Zasada przeliczania wyników egzaminu maturalnego na wynik postępowania rekrutacyjnego:

  1. Wynik postępowania rekrutacyjnego stanowi sumę wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z uwzględnieniem współczynników wagowych podanych w tabeli.

Dotyczy kandydatów z  „nową maturą” (matura od 2005 roku):

Przedmioty obowiązkowe

Poziom podstawowy – egzamin pisemny

Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA

................

0,20

... (max 20)

JĘZYK OBCY (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski lub hiszpański – wybrany przez kandydata)

................

0,15

... (max 15)

Przedmioty dodatkowe

Poziom rozszerzony – egzamin pisemny

Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego

Współczynnik

Uzyskana liczba punktów (max)

MATEMATYKA/ FIZYKA Z ASTRONOMIĄ/ CHEMIA/ GEOGRAFIA/ BIOLOGIA lub INFORMATYKA – wybrany przez kandydata

................

0,40

... (max 40)

JĘZYK OBCY (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski lub hiszpański – wybrany przez kandydata)

................

0,25

... (max 25)

WYNIK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

... (max 100)

 

       2.Dotyczy kandydatów ze  „starą maturą” (matura do 2004 roku):

WPR = epm + euj

gdzie:
WPR – wynik postępowania rekrutacyjnego
epm – wynik egzaminu z matematyki
euj – wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego

 

Ocena

epm

euj

skala ocen od 1 do 6

skala ocen od 2 do 5

skala ocen od 1 do 6

skala ocen od 2 do 5

6

60 pkt

-

40 pkt

-

5

40 pkt

60 pkt

30 pkt

40 pkt

4

20 pkt

40 pkt

20 pkt

25 pkt

3

15 pkt

15 pkt

10 pkt

10 pkt

2

5 pkt

-

5 pkt

-

 

W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek, poziom i formę studiów, rektor może na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów. Rektor może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w "Uchwale Nr 134/XVII Senatu Uniwerstytetu Morskiego w Gdyni z dnia 20.06. 2022 roku"

Certyfikaty języków obcych

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

Karolina Gwarda
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 22.02.2023