Dokumenty i wymagania stawiane kandydatom na I rok studiów I stopnia

Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Podanie (ankieta osobowa) wydrukowane z IRK i podpisane.
  2. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (85,00 zł).
  3. Jedno kolorowe zdjęcie wykonane na jasnym tle, przyklejone do podania oraz zdjęcie dostarczone w formie elektronicznej.
  4. Kopię świadectwa dojrzałości/maturalnego i oryginał do wglądu.
  5. Kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych - tylko kierunek Inżynieria Jakości. 

Dostarczenie dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia.

Sposób dostarczenia dokumentów:

  1. przesyłki kurierskie (z dopiskiem "Komisja Rekrutacyjna WZNJ");
  2. osobiście w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dokumenty muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty należy przesyłać w kartonowej białej teczce opisanej zgodnie z wymogami - wzór oznaczenia teczki dla kandydatów na studia I stopnia

* wydrukuj wzór i naklej na swoją teczkę.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 28.03.2024