Regulamin

Przyciski

 

 

REGULAMIN KONKURSU
WIEDZY O ZARZĄDZANIU I EKONOMII

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu wiedzy o zarządzaniu i ekonomii [zwanego dalej Konkursem] jest Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.

§ 2
Cele

Główne cele Konkursu to rozwijanie zainteresowań zarządzaniem i ekonomią wśród uczniów szkół średnich, propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania, kreowanie postaw przedsiębiorczych, a także wskazanie młodzieży możliwych kierunków rozwoju poprzez zachęcanie jej do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów wyższych.

§ 3
Uczestnicy

 1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych II stopnia.
 2. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z jednej szkoły.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku Uczestnika przez Uniwersytet Morski w Gdyni, dla celów postępowania kwalifikacyjnego, promocyjnych, dokumentowania przebiegu Konkursu, a także na publikowanie sprawozdań z przebiegu i wyników poszczególnych etapów.

§ 4
Komisja Konkursowa

Całokształtem prac związanych z Konkursem kieruje Komisja Konkursowa wyłoniona spośród pracowników Wydziału powołana przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Komisja Konkursowa pełni jednocześnie funkcję Jury Konkursu.

§ 5
Adres organizatora  Konkursu

Adres organizatora Konkursu to:  Uniwersytet Morski w Gdyni,  Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, przy ul. Morskiej 81-87, 81-225 Gdynia.

§ 6
Przebieg Konkursu

Konkurs ma formułę dwuetapową:

 1. Etap I - w formie testu online, odbędzie się w macierzystych szkołach uczestników konkursu;
 2. Etap II - w formie testu pisemnego, zostanie przeprowadzony stacjonarnie, pod adresem organizatora  konkursu (patrz §5).

§ 7
Harmonogram Konkursu

 1. Zgłoszenia udziału szkoły do Konkursu wraz z podaniem liczby Uczestników etapu I należy dokonać do dnia 20.10.2023 r.
 2. Etap I Konkursu odbędzie się dnia 25.10.2023 r. o godz. 9:00. w formie online, w macierzystych szkołach Uczestników.
 3. Ogłoszenie wyników I etapu Konkursu i klasyfikacji do etapu II konkursu nastąpi do dnia 30.10.2023 r. Wyniki zostaną przekazane drogą elektroniczną do Koordynatorów szkolnych.
 4. Etap II Konkursu odbędzie się dnia 22.11.2023 r. Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godz. 10.30 w recepcji budynku Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Otwarcie Konkursu nastąpi o godz. 11.00.
 5. Po zakończeniu etapu II Konkursu rozpocznie się część nieoficjalna Konkursu – Uczestnicy wraz z Koordynatorami szkolnymi wezmą udział w wykładzie otwartym oraz zapoznają się z Uczelnią. W tym czasie Jury Konkursu sprawdzi prace konkursowe.
 6. Ogłoszenie listy laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się po części nieoficjalnej.

§ 8
Zgłoszenia do Konkursu

 1. Zgłoszenia udziału szkoły wraz z liczbą uczestników  w Konkursie dokonuje Koordynator szkolny, za pomocą formularza rejestracyjnego dla Nauczycieli dostępnego na stronie internetowej Konkursu (link do formularza) w terminie do dnia 20.10.2023 r.
 2. Koordynatorem szkolnym może być nauczyciel, który zostanie powołany przez Dyrektora szkoły.
 3. Koordynator szkolny przeprowadza w szkole zwyczajową akcję informacyjną, propaguje Konkurs i przyjmuje zgłoszenia uczniów, a także nadzoruje przygotowania Uczestników do Konkursu.
 4. Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku  Uczestników. Treść klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku Uczestnika dostępna na stronie https://wznj.umg.edu.pl/regulamin-konkurs oraz w formularzach rejestracyjnych. Uczestnicy pełnoletni samodzielnie dokonują rejestracji do Konkursu, a w imieniu uczestników niepełnoletnich rejestracji dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Uczestnik pełnoletni dokonując zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku we własnym imieniu poprzez formularz zgłoszenia uczestnika pełnoletniego (link do formularza).
 6. W przypadku uczniów niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny, dokonując zgłoszenia uczestnika do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych dziecka oraz wykorzystanie jego wizerunku, wypełniając formularz zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego (link do formularza).

§9
Organizacja I etapu Konkursu

 1. Etap I Konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu online jednokrotnego wyboru. Warunki do jego przeprowadzenia stwarza szkoła we własnym zakresie. Koordynator szkolny na czas trwania pierwszego etapu ma za zadanie zorganizować dla Uczestników stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.
 2. Koordynator szkolny z wyprzedzeniem otrzyma link do testu online, który powinien zostać udostępniony Uczestnikom.
 3. Test w ramach konkursu rozpocznie się dnia 25.10.2023 r. o godz. 9.00 i zakończy o godz. 9.45.
 4. Koordynator szkolny ma za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, nadzorować czas trwania i przypominać Uczestnikom o konieczności przesłania odpowiedzi przez zakończeniem testu.
 5. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzyma 1 punkt.
 6. Do II etapu  Konkursu przechodzą maksymalnie 3 Uczestnicy z jednej szkoły, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
 7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników, decyduje czas przesłania odpowiedzi.
 8.  O wynikach I etapu Konkursu i zakwalifikowanych do II etapu, Koordynator szkolny zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie do dnia 30.10.2023 r.

§ 10
Organizacja II etapu Konkursu – finał

 1. Etap II Konkursu odbędzie się dnia 22.11.2023 r. pod adresem organizatora  Konkursu, na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni o godz. 11.00.
 2. Laureaci I etapu Konkursu przyjeżdżają pod adres organizatora Konkursu pod opieką Koordynatora szkolnego na własny koszt.
 3. Etap II Konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru.
 4. Uczestnik Konkursu będzie miał 45 minut na wypełnienie testu. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzyma 1 punkt.

§ 11
Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień, nastąpi niezwłocznie po sprawdzeniu prac konkursowych przez Jury Konkursu, po zakończeniu części nieoficjalnej.
 2. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów w etapie II konkursu przez Uczestników o wyłonieniu zwycięzcy zdecyduje kolejność oddania testu przez Uczestnika Konkursu.

§ 12
Nagrody i wyróżnienia

 1. Laureaci Konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

§ 13
Zakres tematyczny i literatura

 1. Pytania testowe zostaną przygotowane przez Komisję Konkursową na podstawie literatury oraz w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie.
 2. Zakres pojęciowy i literatura zalecana w ramach przygotowania do Konkursu:

ZAKRES POJĘCIOWY:  ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, koszt alternatywny, popyt, podaż, determinanty popytu i  podaży, równowaga rynkowa, rodzaje przedsiębiorstw, teoria kosztów, rynek czynników wytwórczych, produkt krajowy brutto, oszczędności i inwestycje, ubezpieczenia, cykl koniunkturalny, globalny popyt i globalna podaż i ich determinanty, bezrobocie, system pieniężny i inflacja, pieniądz, bank centralny i polityka pieniężna, Rada Polityki Pieniężnej, banki komercyjne, polski system bankowy,  rynek pieniężny i kapitałowy, rodzaje papierów wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, budżet państwa i polityka fiskalna, handel międzynarodowy i kursy walutowe, globalizacja, innowacyjność, współczesny menedżer – role, funkcje, umiejętności, cechy lidera, strategie zarządzania, organizacja, zarządzanie i jego funkcje, zarządzanie organizacją/przedsiębiorstwem, planowanie, w organizacji, motywowanie pracowników, kontrolowanie, struktury organizacyjne, style kierowania, uwarunkowania rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, biznesplan, formy opodatkowania, bilans, rachunek zysków i strat, majątek przedsiębiorstwa, źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa,  koszty i przychody w przedsiębiorstwie, próg rentowności,  konkurencja i konkurencyjność.

LITERATURA:

 1. Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Nowa Era, 2020;
 2. E. Kwiatkowski, R. Milewski, Podstawy ekonomii, WN PWN, Warszawa 2018; 
 3. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2013;
 4. U. Banaszczak-Soroka, Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020; 
 5. H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2018; 
 6. M. Regner, Książka dla ludzi mądrych. Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją, SBM, 2020;
 7. S. Flejterski, B. Świecka, Elementy finansów i bankowości, wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
 8. M. Wojtczak, Podstawy finansów publicznych, wyd. Ekonomik, Warszawa 2021
 9. J. Musiałkiewicz, G. Kwiatkowski, Podstawy Przedsiębiorczości 2.0. Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum. Szkoła branżowa I stopnia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2020.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych personalnych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zdyskwalifikowania z udziału w Konkursie Uczestnika postępującego nieuczciwie w trakcie testu lub nieprzestrzegającego postanowień Regulaminu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa.
 6. Organizator oświadcza, iż dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 7. Poprzez podanie danych uczestnik konkursu oraz reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na ich opublikowanie na stronie internetowej Uczelni.

§ 15
Kontakt w sprawie konkursu

Osobą udzielającą szczegółowych informacji na temat Konkursu jest: Sekretarz konkursu: dr Monika Szyda, tel. 518-44-79-59, e-mail: konkurs_zieatwznj.umg.edu.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iodatumg.edu.pl). Zasady przetwarzania danych osobowych zawarto na stronie https://www.umg.edu.pl/prywatnosc/

 

Treść zgód na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

Wytworzył informację:

08.09.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.09.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 23.11.2023