Profil kształcenia

Zadaniem Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości jest przygotowanie specjalistów z zakresu jakościowej i ilościowej kontroli towarów i ładunków, rzeczoznawstwa, organizacji usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, dietetyki, produktu kosmetycznego, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem, kapitałem ludzkim oraz projektami UE, rachunkowości i finansów, nowoczesnych narzędzi zarządzania, systemów transportowych i logistycznych, logistyki i handlu morskiego,  technologicznych i organizacyjnych zagadnień eksploatacji w żegludze, technologii informacyjnych, ubezpieczeń, prawa gospodarczego oraz znajomości języków obcych.

Absolwenci naszych studiów uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno - dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm międzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.

Z dniem 30 listopada 1998 roku Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Zarządzania i Nauk o Jakości uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. Od tego czasu Rada Naukowa Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości przeprowadziła cały szereg pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich

17 grudnia 2012 roku Wydział otrzymał pełne prawa akademickie. Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych przyznano Wydziałowi Zarządzania i Nauk o Jakości uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
06.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.03.2021