Zapomogi

 

1. Podstawa prawna

- Art. 86, art. 90 i art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Kto może ubiegać się o zapomogę? - Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Trudna sytuacja życiowa, może być w szczególności spowodowana:

  1. nieszczęśliwym wypadkiem studenta;
  2. ciężką, nagłą chorobą studenta;
  3. urodzeniem dziecka;
  4. śmiercią lub ciężką chorobą członka najbliższej rodziny;
  5. kradzieżą lub zniszczeniem mienia na szkodę studenta (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia);
  6. innym zdarzeniem losowym powodującym znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

3. Zapomogę przyznaje się na odpowiednio udokumentowany wniosek studenta, złożony do rektora/WKS w terminie dwóch miesięcy do zaistnienia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

4. Zapomogę można otrzymać dwukrotnie w czasie roku akademickiego.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
15.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 27.02.2023