Usługi badawcze

 

Systemowe zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem – czynniki techniczne, technologiczne i konsumenckie zapewnienia jakości produktów oraz procesów w aspekcie zrównoważonego rozwoju

 • Analiza wpływu systemu oceny zgodności na jakość wyrobów i zapewnienie bezpieczeństwa konsumenta.
 • Doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwach łańcucha  żywnościowego.
 • Optymalizacja zarządzania jakością w laboratoriach badawczych.
 • Badanie wpływu czynników społecznych, gospodarczych i środowiskowych na zrównoważony rozwój
 • w aspekcie jakości życia.

Kontakt: Katedra Zarządzania Jakością e-mail: kzjatwznj.umg.edu.pl

Kształtowanie i ocena jakości towarów

 • Optymalizowanie cech sensorycznych i fizykochemicznych produktów spożywczych oraz kosmetyków.
 • Ocena mikrobiologicznych zagrożeń wybranych produktów spożywczych.
 • Ocena jakościowa i zdrowotna  produktów spożywczych (zawartość witaminy C, antocyjanów, chlorofili, karotenoidów, zdolność zmiatania wolnych rodników DPPH, ogólna zawartość polifenoli, metale ciężkie, azotany V i III, substancje słodzące).

Kontakt: Katedra Zarządzania Jakością e-mail: kzjatwznj.umg.edu.pl

Ocena zafałszowań i autentyczności produktów. Technologiczne, przechowalnicze i konsumenckie aspekty kształtowania jakości i bezpieczeństwa żywności

 • Rola zjawisk powierzchniowych w kształtowaniu cech funkcjonalnych żywności, mikrostruktura powierzchni, izotermy sorpcji, matematyczne modele sorpcji
 • Jakość i trwałość przechowalnicza produktów innowacyjnych.
  Ocena postaw i zachowań konsumentów wobec żywności.
  Komercjalizacja produktów.

Kontakt: Katedra Zarządzania Jakością e-mail: kzjatwznj.umg.edu.pl

Bezpieczny transport substancji chemicznych i ładunków masowych drogą morską

 • Badania właściwości transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych.
 • Ocena ryzyka wynikającego z transportu morskiego niebezpiecznych substancji chemicznych.
 • Bezpieczny transport morski substancji chemicznych, w tym klasyfikowanych jako towary niebezpieczne.
 • Analiza warunków  bezpiecznego  transportu stałych ładunków masowych.
 • Modelowanie konsekwencji wypadków infrastruktur krytycznych, w szczególności wypadków związanych z uwolnieniem substancji chemicznych.

Kontakt: Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii, e-mail: kjppchatwznj.umg.edu.pl

Biodegradacja materiałów polimerowych w środowiskach naturalnych

 • Synteza, właściwości i zastosowanie nowych materiałów polimerowych.
 • Degradacja naturalnych i syntetycznych materiałów polimerowych w naturalnych środowiskach wodnych (w morzu i stawach), w kompostach oraz w warunkach laboratoryjnych.
 • Badania jakościowe mające na celu ocenę wpływu płynów ustrojowych i produktów kosmetycznych na materiały polimerowe.
 • Ocena jakościowa biodegradowalnych materiałów polimerowych do zastosowań w medycynie, opakowalnictwie, rolnictwie oraz w produktach spożywczych.

​Kontakt: Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii, e-mail: kjppchatwznj.umg.edu.pl

Odzysk materiałów i energii w gospodarce o obiegu zamkniętym

 • Zagospodarowanie odpadów polimerowych w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 • Badania wpływu ksenobiotyków na środowisko naturalne.
 • Opracowanie metod zapobiegania eutrofizacji wód ( w tym odzysk fosforu).
 • Badania potencjału biogazowego nowych mieszanin odpadów organicznych (odpady lignocelulozowe, algi  morskie, odpady z przemysłu kosmetycznego i spożywczego).
 • Analiza wskaźników obiegu zamkniętego w procesie oczyszczania ścieków.

​Kontakt: Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii, e-mail: kjppchatwznj.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
30.03.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 30.03.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.04.2022