Stypendia socjalne

Informacje ogólne

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta;
 2. małżonka studenta;
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 4. będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Ubieganie się o stypendium socjalne bez dochodów rodziców i rodzeństwa

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim;
 3. ma na utrzymaniu dzieci;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do przedłożenia:

Oprócz wniosku i oświadczeń studenta należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach (RÓWNIEŻ PRZYCHODACH NIEOPODATKOWANYCH UZYSKIWANYCH PRZEZ OSOBY DO 26. ROKU ŻYCIA - TO RÓWNIEŻ JEST DOCHÓD!!!!!!!) i odprowadzonych składkach w 2021 roku, jeżeli w 2022 r. nie zmieniła się sytuacja materialna od wnioskującego i wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

W przypadku obcokrajowców należy udać się po zaświadczenia z krajowych odpowiedników tych urzędów, chyba że rodzina pracuje w Polsce. Wszystkie dokumenty pobrane w obcym języku powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Studenci, którzy otrzymują alimenty muszą do wniosku dołączyć wyrok sądu przyznający to świadczenie.
 
Studenci, których rodzice są rolnikami muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych w 2021 r. 

Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;

W roku akademickim 2022/23 decyzją ministerstwa również do wniosku o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielanych świadczeniach, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto nie przekracza 600,00 zł. 

Samo zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, z którego wynika, że rodzina z dochodem poniżej 600,00 zł nie korzysta ze świadczeń przyznawanych przez ośrodek nie będzie uprawniało do otrzymania stypendium socjalnego czy też stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

 

Lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A.Kreft- Kowalska
15.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 01.02.2023