Stypendia rektora

 

1. Podstawa prawna

- Art. 86, art. 91 i art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

- Przepisy wynikające z Regulaminu świadczeń dla studentów UMG w Gdyni

2. Kto może ubiegać się o stypendium? - studenci UMG

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student co najmniej II roku studiów I stopnia, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

oraz posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów studiów II-go stopnia jest przyznawane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.
  2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów I-go stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest  laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów uzyskanych z tytułu średniej ocen, osiągnięć naukowych, artystycznych oraz wysokich wyników sportowych uzyskanych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, ustaloną według wzoru:

LPK = PSO + PON + POA + POS

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

LPK – łączna liczba punktów kwalifikacyjnych do stypendium rektora;

PSO – punkty uzyskane za średnią ocen;

PON – punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe;

POA – punkty uzyskane za osiągnięcia artystyczne;

POS – punkty uzyskane za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Średnia ocena jest wpisywana przez członków WKS z programu Bazus.

Ilości przyznawanych punktów za poszczególne osiągnięcia zawarte są w Załączniku nr 9 Kryteria oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora.

Lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
15.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 29.03.2023