Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski

 

 

Rok 2021

A. S. Grzelakowski, Global supply chain disruptions and their impact on the world's maritime shipping and ports, Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic, s. 5902-5910.

A.S. Grzelakowski, PKP Cargo SA jako wiodący europejski operator transportowy wobec wyzwań logistycznych w zakresie obsługi portów morskich [w:] Rozwój funkcji logistycznych w Grupie PKP. Przesłanki i uwarunkowania, red. M. Chaberek, L. Reszka, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2021, s. 75-91

A.S. Grzelakowski, Europejski Zielony Ład w transporcie, “Namiary na morze i handel”, 2021, nr. 9 (maj), s. 13-15.

 

Rok 2020

A. S. Grzelakowski, The concept of internalisation of the external costs of transport in the EU and its impact on the efficiency of transport systems and the performance of logistics supply chains, Research Papers of Wroclaw University of Economics and Business, 2020, vol. 64, nr 3, Part 2. Management and Quality Sciences, s. 161–174.

A. S. Grzelakowski, EU Countries Transport Markets Modal Shift as a Factor Determining the Quality of Their Logistics Macrosystem [w:] Economic and Social Development 52 nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Book of Proceedings, Croatia, 2020, s. 546-559.

A. S. Grzelakowski, Współczesne wyzwania portowe. Transportowe zaplecze portów morskich, „Namiary na morze i handel”, nr 10/2020, s. 9-11.

A. S. Grzelakowski, Globalne łańcuchy dostaw w dobie pandemii, “Namiary na morze i handel”, nr 17/2020, s. 9-11.

 

Rok 2019

A. S. Grzelakowski, Transport Systems and their Impact On Quality and Efficiency of Logistics Macrosystems [w:] Challenges and Modern Solution in Transportation, M. Stajniak, M. Szuster, M. Kopeć, A. Toboła (red.), Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatinum”, Radom 2019, s. 147-162.

A. S. Grzelakowski, Assessment of the current state of the EU inland shipping development and its perspectives from the policy and transport market point of view, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Szczecin, June 2019, 58 (130) 2019, s. 74-83.

A.S. Grzelakowski, Global Container Shipping Market Development and Its Impact on Mega Logistics System, TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2019, Volume 13, Number 3, s. 529-535.

 

Rok 2018

A.S. Grzelakowski, Transport Conditions of the Global Economy, Transport Economics and Logistics, Vol 80, 2018, s. 75-84.

A. S. Grzelakowski, Via Carpatia i jej potencjalny wpływ na rynek usług portów wschodniego wybrzeża Polski, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 12, 2018, s. 43-49.

A. S. Grzelakowski, Polskie porty morskie na globalnym i europejskim rynku usług portowych. Stan obecny i perspektywy ich rozwoju, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 12, 2018, s. 357-369.

A. S. Grzelakowski , Freight Markets in the Global Container Shipping – Their Dynamics and Its Impact on the Freight Rates Quoting Mechanism, The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2018, vol. 12, Number 4, December 2018, s. 721-726.

A.S. Grzelakowski, Transport jako determinant sprawności makrosystemów logistycznych w skali globalnej. Polska na tle globalnym – analiza porównawcza, Problemy Transportu i Logistyki,nr1/2018 (41), s. 65-75.

A. S. Grzelakowski, Przestrzeń transportowa UE jako komponent europejskiej przestrzeni logistycznej. Wymogi jej rozwoju w aspekcie tworzenia ułatwień handlu i wzrostu konkurencyjności Europy, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018,  nr 166, s. 39-58

A. S. Grzelakowski, DEVELOPMENT OF THE TEN-T CORRIDORS AND THEIR IMPACT ON THE TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEMS OF THE EU COUNTRIES, ICTTE Belgrade 2018- Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering, s. 1118-1123

A. S. Grzelakowski, One sows and another reaps, Baltic Transport Journal nr 3-4 (83-84) June/September 2018, s. 78-81

 

Rok 2017

Grzelakowski, A. S., Rozwój specjalizacji w portach morskich - jej przyczyny i skutki dla ogólnodostępności infrastruktury portowej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2017, s. 270-283

Grzelakowski, A. S., Zasady i formy gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich, Gospodarka Materiałowa i Logistyka
nr 12/2017, s. 284-303.

Grzelakowski A. S., Portowa atrakcyjność, Namiary na morze i handel. 2017, nr  21, s. 9-11.

Grzelakowski A. S., Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 2017, (37), nr 1, s. 161-169.

Grzelakowski A. S., Przestrzenny i ekonomiczny wymiar rynków usług portowych jako rynków transportowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 64, s. 213-223.

Grzelakowski A. S., Intermodal transportation on the rise, Polish Ports shipping and logistics, Special Supplement of Namiary na Morze i Handel, April 2017,nr 8, s. 16-18.

Grzelakowski A. S., European Added Value of the TEN-T Corridors. Basic Research Needs and Challenges, TransNav-International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2017, (11), nr 2, s. 309-314.

Grzelakowski A. S., Społeczne koszty krańcowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych i realizacji celów zrównoważonej mobilności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 479, s. 44-54.

Grzelakowski A. S., Polish Logistics Macro-System in the Global Maritime Logistics Space, Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics, 2017, Vol. 68, s. 7-16.

 

Rok 2016 

Grzelakowski A. S., Rynki transportowe wobec wyzwań regulacyjnych sektora transportu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 255, s.166-175.

Grzelakowski   A. S. , Jakość usług transportowych i jej wpływ na kształtowanie wartości logistycznego łańcucha dostaw, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. Wybrane Aspekty Towaroznawstwa nr 93, s.101-112.

Grzelakowski   A. S. , Transport i logistyka oraz ich wpływ na funkcjonowanie wiodących w skali globalnej gospodarek, International Business and Global Economy t.35, nr 1 , s.414-428.

Grzelakowski   A. S., Rynek przewozów intermodalnych w Polsce – transportowe i logistyczne uwarunkowania jego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka nr 58, XV, s.255 – 268.

Grzelakowski   A. S. , Rozwój korytarzy transportowych TEN-T i ich wpływ na rynek przewozów intermodalnych w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka     nr 9, s.  280- 289.

Grzelakowski   A. S., Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe jako podmioty morskiej przestrzeni transportowej i logistycznej, Współczesna Gospodarka ; elektroniczne czasopismo naukowe, Tom 7, Zeszyt 2, s. 71-83.

Grzelakowski   A. S. , Infrastruktura liniowa międzynarodowego transportu morskiego jako składnik globalnej infrastruktury logistycznej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12, s.160-179.

Grzelakowski   A. S. , Model zarządzania portami morskimi i infrastrukturą portową w Polsce. Aspekty ekonomiczne i prawne                Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12, s.180-200.

Grzelakowski   A. S. , Rozwój polskiego sektora transportu w latach 1990-2015. Charakterystyka podstawowych kierunków jego zmian oraz perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki nr 35, s.17-26.

Grzelakowski   A. S. , Rozwój korytarzy TEN-T i ich wpływ na polski system transportowy i logistyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka   nr 59, s. 99-108

Grzelakowski   A. S., Transport Morski. Transport. Nowe wyzwania, red. K. Wojewódzka-Król, E. Załoga, PWN Warszawa 2016, s. 298 – 363.

 

Rok 2015

Grzelakowski A.S. , Infrastruktura portowa jako kategoria ekonomiczna i prawna w polskim modelu zarządzania portami morskimi. [w:] Lądowo-morskie ststemy transportowe. Wybrane zagadnienia. InfoGlobMar 2015. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015, s. 9 – 24,

Grzelakowski A.S. , Inland Water Transport and its Impact on Seaport and Seaport Cities Development [in:] Information, Communication and Environment. Marine Navigation and Safety of Sea Transportation.Ed. by A. Weintrit and T. Neumann. CRC Press Balkema, Leiden, 2015, s. 201 – 208,

Grzelakowski A.S. , Standard ogólnodostepności infrastruktury portowej i zasady jego realizacji w polskich portach morskich. „Logistyka” Nr 3, 2015, płyta CD 1, s. 1676 – 1685,

Grzelakowski A.S. , Rozwój sieci bazowej i korytarzy transportowych TEN-T w UE – podstawowe wyzwania, „Logistyka” Nr 3, 2015, płyta CD 2, s. 5427 – 5560,

Grzelakowski A.S. , Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe. Pr. zb. pod red. A. S. Grzelakowskiego i M. Matczaka, Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 2015, redakcja naukowa, wstęp, rozdz. 1 i 2 (str. 7 – 75) oraz rozdz. 4 i 5 (str. 121 – 156), 

Grzelakowski A.S. , Regulacja systemu transportowego i jej wpływ na zarządzanie procesami produkcji w transporcie. „Logistyka”  nr 4, 2015, CD 2 – cz.1.

Grzelakowski A.S. , Strategie logistyczne morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu na rynkach towarowych i frachtowych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Nr 382, 2015, s. 169 – 182.

Grzelakowski A. S., Infrastruktura transportu. Współczesne problemy rozwoju. [współredakcja monografii, wstęp oraz autorstwo 4 rozdziałów], Gdańsk 2015

 

Rok 2014

Grzelakowski A.S.,  Ocena dostępności kolejowej terminali kontenerowych w portach Gdańska i Gdyni w perspektywie do 2020 roku, w: Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych   Pr. zb. Pod red. H. Salmanowicza, Wydawnictwo ANTProjekt, Szczecin 2014    

Grzelakowski A.S.   Porty morskie wobec wyzwań ładu zintegrowanego Unii Europejskiej, w: Porty morskie i żegluga w systemach transportowych    red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski,  Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014    

Grzelakowski A.S.   Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE   Logistyka nr 1/2014    

Grzelakowski A.S.   Container Shipping Operators as Integrators of Global Logistics Supply Chains   Logistics and Transport Vol. 21, No. 1/2014    

Grzelakowski A.S.   Europejska przestrzeń transportowa i logistyczna wobec wyzwań globalnych   Logistyka nr 2/2014    

Grzelakowski A.S.   Strategie morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu ekonomicznego   Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2014    

Grzelakowski A.S.   Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy   Logistyka nr 2/2014     

Grzelakowski A.S.   Transport infrastructure in the face of challenges concerning security and reliability of transport and logistics macrosystems   Logistyka nr 4/2014    

Grzelakowski A.S.   Zrównoważenie systemu transportowego drogą do nowoczesności sektora transportu UE   Logistyka nr 4/2014     

Grzelakowski A.S.   Rynki transportowe oraz model ich organizacji a mechanizm kształtowania cen usług transportowych,   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813, Problemy Transportu i Logistyki nr 25, Koszty i ceny w transporcie. Pomiar i analiza, Szczecin 2014    

Grzelakowski A.S.   Rynki frachtowe jako instrumenty regulacji sektora morskich globalnych przewozów kontenerowych   Logistyka nr 6/2014    

Grzelakowski A.S.   Czynniki i uwarunkowania rozwoju portu intermodalnego  i Doliny Logistycznej w Gdyni   Logistyka nr 6/2014    

Grzelakowski A.S.   Usługi transportowe i ich wpływ na kształtowanie wartości łańcucha dostaw   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa  w Unii Europejskiej pod red. E. Załogi, Szczecin 2014     

Grzelakowski A.S., Krośnicka K.   Technologie przewozu i przeładunku w transporcie morskim, w: Technologie transportowe   Pr. zb. pod red. L. Mindura, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Radom 2014     

Grzelakowski A. S., Technologie przewozu i przeładunku ładunków w transporcie morskim. [rozdział w: red. L. Mindur]  Technologie w transporcie XXI wieku, s. 193-216, Warszawa 2014

Grzelakowski A. S, Container Shipping Operators as Integrators of Global Logistics Supply Chain, Logistyka i Transport (też jako: Logistics and Transport), s. 41-50, Wrocław 2014 

Grzelakowski A. S, Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy  rynek kontenerowy, Logistyka, s. 13-22, Poznań 2014 

Grzelakowski A. S., Komodalność transportu jako forma kreowania ładu transportowego i logistycznego w UE,  Logistyka, s.8-15, 2014 oraz wersja elektroniczna tego artykułu: Co-modality of transport and the EU vision of transport and logistics order.

 

Rok 2013

Grzelakowski A. S., Logistyka i zarządzanie logistyczne w portach morskich, [w:] Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim. Red. H. Salmanowicz. Wyd.  Zapol, Szczecin 2013, s. 135 – 150.

Grzelakowski A. S., The Impact of Freight Markets an International Regulatory Mechanism on Global Maritime Transport Sector, Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. STCV, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew manning, Maritime Policy, Logistics and Economic matters. Edited by Adam Weintrit and Tomasz Neumann. The Nautical Institute. CRS Press. Taylor & Francis Group, London 2013, s 273 – 282.

Grzelakowski A. S., Dynamika rynku morskich przewozów kontenerowych i jej wpływ na sektor transportu i handlu światowego. [w:] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych. Red. J. Dąbrowski, T. Nowosielski. InfoGlobMar 2013. Gdańsk 2013, s. 83-106.

Grzelakowski A.S., International Maritime Transport Sector Regulation Systems and their Impact on Word Shippingu and Global Trade, „International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation” Vol. 7 No. 3 – September 2013, s. 451 – 459.

Grzelakowski A.S., Globalny rynek morskich przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny,  Logistyka nr 5/2013.

Grzelakowski A.S., EU Transportation Sector Regulatory Mechanism and a Co-Modality of Transportation. [w:] Contemporary Transportation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. The Co-Modality of Transportation. Edited by R. Janecki, S. Krawiec, G. Sierpiński . Monografia. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 2013, s. 57-68.

Grzelakowski A. S., Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju systemu logistycznego w UE, „Logistyka” 2013, płyta CD.

Grzelakowski A. S., Rozwój globalnego handlu i systemu logistycznego i ich wpływ na rynek morskich przewozów kontenerowych, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, s. 114-134, Gdańsk 2013 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
09.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: