Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy

Dr hab. Joanna Kizielewicz
profesor UMG


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie (2017);
 • Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Zarządzania (2001);
 • Studia podyplomowe - Modern Ship Management, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny (2015);
 • Magister turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji (1994).

Zajmowane stanowiska:

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Zarządzania i Ekonomii (od stycznia 2019);
 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Ekonomiki Usług (2017-2018);
 • Adiunkt w Katedrze Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich AMG (2001-2017);
 • Prezes Zarządu Projekt Edukacja Sp. z o.o. (2010-2012);
 • Dyrektor firmy szkoleniowo doradczej EDUSTAR (2003-2012);
 • Asystent w Katedrze Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich AMG (2005-2012).

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości UMG (dawniej Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa) (od 2020);
 • Członek Zespołu ds. monitorowania wdrożenia Strategii Human Resources for Researchers dla pracowników naukowych  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powołanego przez JM Rektora UMG;
 • Menedżer Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości UMG (od 2020);
 • Koordynator Wydziału ds. Systemu POL-on (od 2019);
 • Koordynator Wydziału ds. Kontroli Zarządczej (od 2019);
 • Członek Zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w latach 2019-2021 powołanego przez JM Rektora UMG;
 • Kierownik Katedry Zarządzania i Ekonomii UMG (2019 - 2021);
 • Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG (2019 - 2020);
 • Członek Wydziałowej Komisji Programowej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG  (2016–2020);
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Rozwoju na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG  (2016–2020);
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2005-2008);
 • Członek Senatu Akademii Morskiej w Gdyni (2005-2008);
 • Sekretarz Komisji Senackiej ds. Wyboru Rektora AM na lata 2008-2012;
 • Kierownik szkoleń kadr turystycznych w Fundacji Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej (1996-2003).

Tematyka badawcza:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie projektami,
 • zrównoważony rozwój portów morskich,
 • morska żegluga pasażerska,
 • rozwój gospodarki turystycznej,
 • konsumpcja na rynku usług turystycznych,
 • ekonomika turystyki.

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autorka ponad 120 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych;
 • Wykonawca projektów wspófinansowanych przez UE, a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG oraz finansowanych przez samorządy terytorialne i instytucje rynku pracy;
 • Recenzentka kilkudziesięciu artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR (Hospitality and Recreation, The International Journal of Tourism Research, Tourism Management, Martitime Policy & Management, the European Journal of Tourism i innych) monografiach oraz materiałach konferencyjnych;
 • Członek komitetów programowych oraz organizacyjnych kilku krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), The International Association of Maritime Economists (IAME), Polskie Towarzystwo Nautologiczne (PTN), The International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST);
 • Autorka i koordynatorka warsztatów pn. „Maritme Education - Maritme Tourism - Maritime Innovation” zrealizowanych we współpracy z Centre for Factories of the Future (C4FF), (Wielka Brytania) w ramach European Maritime Day 2013 Valletta (Malta) pod egidą Komisji Europejskiej;
 • Recenzentka i członek komisji w przewodach doktorskich i  postępowaniach habilitacyjnych;
 • Odbyła staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i akademickich: Cork Institute of Technology (Irlandia), Universita degli Studi di Perugia, (Włochy), University of Dubrovnik (Chorwacja), University of la Coruña Escola Universitaria de Turismo (Hiszpania);
 • Autorka i koordynatorka 10 projektów UE współfinansowanych ze środków ZPORR i EFS (2004-2012);
 • Członek Jury Konkursu na Medal „Mercurius Gedanensis”, Międzynarodowe Gdańskie Targi Turystyczne GTT w konkursie na najlepszy produkt turystyczny wystawiany na targach, (2002 – 2004);
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek powołanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego, (2006–2014);
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek powołanej przez Wojewodę Pomorskiego (2001-2006).

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal srebrny za długoletnia służbę przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2015);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej (2014);
 • Odznaka Honorowa „Za zasługi dla turystyki” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki (2014);
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2004);
 • Best Poster Award of TransNav 2013, (2013);
 • Dziewięciokrotnie nagrodzona Indywidualną Nagrodą Rektora AMG/UMG w latach 2001-2022;
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego za zaangażowanie w rozwój pilotażu w Województwie Pomorskim (2010).

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
08.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 08.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 08.09.2022