Prodziekan ds. Kształcenia

 

Dr hab. Marzenna Popek, prof. UMG


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa (2013)
 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna
  w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa (1999)
 • Magister chemii  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii (1986) r

Zajmowane stanowiska:

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni od 01.03.2014 w  Katedrze Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii  (wcześniej: Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii)
 • Adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej
  w Gdyni (2000-2014)
 • Asystent w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni (1990-2000)

Pełnione funkcje:

 • Prodziekan ds. Kształcenia (od 2020 do chwili obecnej)
 • Prodziekan ds. Studenckich (2016-2020)
 • Kierownik Katedry Jakości Produktów Przemysłowych i Chemii  UMG (od 2017)
 • Członek Wydziałowych Komisji Programowych (2014–2019)
 • Członek Komisji Wydziałowej ds. Wyboru Rektora AM na lata 2016-2020
 • Członek Senatu Akademii Morskiej w Gdyni (2002-2005)
 • Członek Rady Bibliotecznej (1999-2002)
 • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej (1999-2002)

Tematyka badawcza:

 • Bezpieczny transport substancji chemicznych i ładunków masowych drogą morską
 • Badania właściwości transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych
 • Ocena ryzyka wynikającego z transportu morskiego niebezpiecznych substancji chemicznych

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autorka ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych
 • Promotor w dwóch aktualnie otwartych przewodach doktorskich
 • Recenzentka i członek komisji w przewodach doktorskich i  postępowaniach habilitacyjnych
 • Kierownik i wykonawca projektów finansowanych przez KBN (NCN), grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG
 • Recenzent artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych,
  w tym z listy JCR,  w monografiach oraz materiałach konferencyjnych
 • Przewodnicząca sekcji polskiej Podkomitetu ds. transportu ładunków i kontenerów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (od 2001 do chwili obecnej)
 • Uczestnik prac w Grupach Roboczych i Korespondencyjnych Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczących problematyki transportu towarów niebezpiecznych (1997-2019)
 • Członek Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu  Międzynarodowej Organizacji Morskiej (od 2014 do chwili obecnej)
 • Autorka opinii do rozporządzeń dotyczących transportu towarów niebezpiecznych
 • Wykonawca atestów dla armatorów i dostawców do transportu towarów niebezpiecznych
 • Członek Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności (od 2006 do chwili obecnej)
 • Członek komitetów programowych oraz organizacyjnych krajowych
  i międzynarodowych konferencji naukowych
 • Członek Oddziału Morskiego PTT
 • Członek Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN o/ w Poznaniu
 • Wykładowca  kursów  dla oficerów pokładowych z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody Rektora AMG za  osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej II i  III stopnia w latach: 1994, 1995, 2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2019
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2018)
 • Medal za Długoletnią Służbę (2008)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014)
 • Odznaka Zasłużony Pracownik Morza (1999)

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.10.2021