Procedury związane z dyplomowaniem (obowiązujące studentów kończących studia w semestrze letnim 2021-2022)

Obrona pracy dyplomowej

Student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego (licencjackiego/inżynierskiego/magisterskiego) po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z obowiązującego regulaminu studiów (uchwała nr 21 Senatu AM w Gdyni z dnia 27.04.2006 r.).

Do warunków tych zalicza się złożenie w Dziekanacie co najmniej 7 dni przed obroną:

  • 2 egzemplarzy pracy dyplomowej w twardej oprawie,
  • 1 egzemplarza pracy dyplomowej w miękkiej oprawie dwustronnie wydrukowanej z wklejoną na ostatniej stronie wersją elektroniczną na płycie CD/DVD w formacie PDF (wersja elektroniczna pracy na płycie CD/DVD powinna być zamieszczona w jednym pliku zatytułowanym: Nazwisko_lmię. Natomiast płyta powinna być opisana w sposób: Nazwisko_ Imię, Tytuł pracy),
  • na stronie tytułowej pracy dyplomowej powinna być umieszczona zgoda studenta lub jej brak na udostępnienie tej pracy, potwierdzona własnoręcznym podpisem studenta. Natomiast na odwrocie strony tytułowej powinno być zamieszczone oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy,
  • fiszki bibliograficznej w trzech egzemplarzach, w tym 1 powinna być dołączona w sposób trwały do egzemplarza pracy dyplomowej dwustronnie wydrukowanej (na końcu pracy),
  • karty obiegowej, na której student ma obowiązek zamieścić swój aktualny numer telefonu oraz adres e-mail,
  • podania do Prodziekana ds. Kształcenia o wystawienie odpisu dyplomu w wersji angielskiej, złożonego w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego, jeżeli dotyczy  (Prodziekan ds. Kształcenia)
  • udokumentowanych informacji o osiągnięciach podczas studiów (dotyczących przykładowo działalności w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach).

Powyższe dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w komplecie w koszulce. Niedostarczenie kompletu dokumentów uniemożliwi obronę pracy.

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

Dariusz Barbucha
21.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 21.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 21.06.2022