O nas

Podstawowa aktywność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Katedry Logistyki i Systemów Transportowych (KLiST) koncentruje się na ekonomicznych i organizacyjnych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania i rozwoju sektora transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Do kluczowych zagadnień wchodzących w zakres działalności badawczej i dydaktycznej Katedry należą:

  • Optymalizacja sieci infrastruktury transportowej i obiektów logistycznych, a w tym: rozwój terminali transportowych oraz tworzenie sieci logistycznych, metody i narzędzia optymalizacji rozwoju infrastruktury transportowej oraz modele i formy jej finansowania, a także wyzwania infrastrukturalne współczesnej polityki transportowej.
  • Inteligentne i innowacyjne rozwiązania dla transportu, logistyki i mobilności, a w tym:  wdrażanie, wykorzystanie i ocena ekonomiczna innowacyjnych pro-ekologicznych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych dla nowoczesnej logistyki i transportu, analiza i ocena współczesnych koncepcji  rozwoju zrównoważonych usług transportowych usprawniających mobilność w aglomeracjach, jak też badania preferencji, zachowań oraz stylów konsumpcji interesariuszy transportu.
  • Modelowanie konkurencyjnych struktur rynkowych w sektorze transportu i logistyki oraz analiza rynków tego sektora za pomocą metod ilościowych i jakościowych wraz z oceną skutków społeczno-ekonomicznych komercjalizacji infrastruktury transportu, a ponadto kwestie dotyczące optymalizacji funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, rozwoju systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, jak również regulacji systemu transportowego tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

Katedra Logistyki i Systemów Transportowych odgrywa wiodącą rolę w kształceniu studentów na kierunku Innowacyjna Gospodarka, specjalności „Systemy Transportu i Logistyki”  oferowanej na I stopniu studiów oraz specjalności  „Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej” prowadzonej na II stopniu studiów. Prowadzimy również studia podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy”.

Ważnym aspektem aktywności Katedry jest współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami z branży transportu i logistyki, co przejawia się zarówno w realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, jak i przygotowaniu raportów, analiz i ekspertyz na potrzeby praktyki gospodarczej.

Przedstawiciele KLiST aktywnie uczestniczą w istotnych dla rozwoju sektora TSL inicjatywach i przedsięwzięciach, a także kongresach, konferencjach, sympozjach i debatach publicznych poświęconych zagadnieniom rozwoju transportu i logistyki, takim, jak: Baltexpo, Gdyńskie Forum Gospodarcze, Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, czy TransportWeek.   

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
28.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: