Misja i cele strategiczne

Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

na lata 2020-2024

 

WIZJA

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, jako jednostka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dobrze zarządzająca posiadanymi zasobami oraz zmianami prowadzącymi do wzrostu efektywności działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, jest znaczącym ośrodkiem naukowym, kształcącym kadry w zakresie zarządzaniu i nauk o jakości na potrzeby gospodarki.

 

MISJA

Prowadzenie badań naukowych i komercjalizacja ich wyników, podnoszenie jakości kształcenia studentów, efektywna współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz tworzenie warunków organizacyjnych dla rozwoju społeczności akademickiej Wydziału.

 

CELE STRATEGICZNE

W nawiązaniu do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024 Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości ustala następujące cele strategiczne:

 

W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA:

 1. Podnoszenie jakości oraz efektywności procesu kształcenia,
 2. Zwiększanie atrakcyjności oferty kształcenia, doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się oraz dostosowywanie ich do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
 3. Uzyskanie pozytywnych ocen programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Cele realizowane są poprzez:

 1. Ciągłe doskonalenie programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, a także programu kształcenia studentów Szkoły Doktorskiej;
 2. Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy;
 3. Rozwój oferty studiów podyplomowych, odpowiadających potrzebom stałego podnoszenia kwalifikacji osób aktywnych zawodowo oraz zapewnienie im możliwości uczenia się przez całe życie;
 4. Tworzenie, rozwijanie oraz promocję atrakcyjnej oferty studiów I oraz II stopnia w języku angielskim;
 5. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez:
  1. Zatrudnianie profesorów zagranicznych; 
  2. Intensyfikację wymiany studentów w ramach programu ERASMUS+;
  3. Zwiększenie liczby wyjazdów pracowników Wydziału w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ oraz innych programów;
  4. Zwiększenie zainteresowania studentów zagranicznych studiami na WZNJ,
 6. Rozwijanie współpracy z organizacjami i pracodawcami, w tym z Radą Partnerów, w celu doskonalenia programów kształcenia oraz zapewnienia studentom WZNJ szerszych możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych.
 1. Rozwój nowoczesnych metod i modeli kształcenia wykorzystujących w szerokim zakresie platformy on-line oraz kształcenie na odległość.
 2. Zwiększenie możliwości uzyskiwania przez studentów Wydziału certyfikatów potwierdzających uzyskane kompetencje zawodowe.
 3. Wspieranie działalności studentów w kołach naukowych, organizacjach studenckich, oraz ich aktywności kulturalnej i sportowej.
 4. Monitorowanie losów absolwentów Wydziału oraz wdrożenie programu współpracy z nimi.

 

W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH:

 1. Intensyfikacja aktywności naukowej oraz podnoszenie jakości badań odpowiadających współczesnym wyzwaniom naukowym oraz potrzebom gospodarki.
 2. Zwiększenie wykorzystania efektów badań w praktyce poprzez realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracę z praktyką gospodarczą.
 3. Publikowanie rezultatów prowadzonych prac naukowo-badawczych w wysoko punktowanych specjalistycznych czasopismach oraz zwiększenie liczby patentów na wynalazki.

 

Cele realizowane są poprzez:

 1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu i zawodowemu nauczycieli akademickich, prowadzących do zwiększenia potencjału naukowego oraz wzrostu efektywności badań.
 2. Zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych, a w szczególności
  z tytułem profesora.
 3. Rozwój współpracy naukowej WZNJ z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, instytutami naukowo‑badawczymi oraz przemysłem.
 4. Dążenie do zwiększenia udziału nauczycieli akademickich Wydziału, w tym w ramach tworzonych zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych m.in. ze środków FNP, NCN, NCBiR oraz programów międzynarodowych, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
 5. Rozwijanie kompetencji Wydziału jako ośrodka doradczego i eksperckiego poprzez podejmowanie prac badawczych oraz rozwojowych w ramach współpracy z otoczeniem gospodarczym.
 6. Poszerzenie reprezentacji pracowników WZNJ w organizacjach naukowych i gospodarczych.
 7. Włączenie studentów i doktorantów do udziału w realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale.

 

W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁEM ORAZ ROZWOJU BAZY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ:

 1. Racjonalizacja struktury organizacyjnej oraz wzrost efektywności zarządzania Wydziałem,
 2. Modernizacja i doskonalenie bazy badawczej i dydaktycznej Wydziału.

 

Cele realizowane są poprzez:

 1. Dostosowanie struktury organizacyjnej oraz form zarządzania Wydziałem do efektywnej realizacji założonych zadań oraz racjonalnego wykorzystania zasobów ludzkich i materialnych;
 2. Tworzenie i doskonalenie motywacyjnego systemu realizacji zadań w celu dalszego rozwoju i pełnego wykorzystania kompetencji zawodowych pracowników Wydziału;
 3. Poprawa warunków pracy i studiowania poprzez modernizację i rozbudowę bazy materialnej WZNJ służącej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
 4. Dążenie do szerszego pozyskiwania i wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych na działalność i rozwój WZNJ;
 5. Doskonalenie systemu wirtualnego dziekanatu zapewniającego e-usługi dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych;
 6. Podejmowanie działań promocyjnych i wizerunkowych oraz zwiększenie zaangażowania pracowników w ich realizację.

 

Cele strategiczne i szczegółowe realizowane będą w formie następujących zadań operacyjnych:

 1. Prowadzenie co najmniej jednej specjalności w języku angielskim;
 2. Uwzględnienie w ofercie kształcenia co najmniej trzech studiów podyplomowych w każdym roku akademickim;
 3. Zatrudnienie w każdym roku akademickim co najmniej trzech profesorów zagranicznych;
 4. Odbywanie części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ przez co najmniej 20 studentów w każdym roku akademickim;
 5. Wyjazdy do uczelni zagranicznych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ oraz innych programów przez co najmniej sześciu pracowników WZNJ w każdym roku akademickim;
 6. Opublikowanie minimum jednej pracy naukowej w ciągu roku przez każdego pracownika badawczo-dydaktycznego w czasopiśmie z wykazu MNiSzW;
 7. Zwiększenie liczby publikacji wysokopunktowanych z wykazu MNiSzW;
 8. Zwiększenie liczby publikacji naukowych opracowanych wspólnie ze studentami i doktorantami;
 9. Przygotowanie i złożenie w każdym roku co najmniej jednego wniosku o realizację projektu badawczego lub rozwojowego przez każdą Katedrę;
 10. Wykorzystanie premii Dziekana oraz innych instrumentów ze sfery zarządzania jako narzędzi stymulujących wzrost aktywności naukowo-badawczej oraz organizacyjnej pracowników Wydziału.
 11. Wspieranie pracowników badawczo-dydaktycznych w realizacji awansów naukowych.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Wilczyńska
06.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 04.01.2021