Laboratoria Badawcze

 

Studenci i pracownicy na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości mają do dyspozycji 17 laboratoriów badawczych wyposażonych w sprzęt specjalistyczny i aparaturę naukowo-badawczą dostosowaną do współczesnych osiągnięć naukowych.

Laboratoria i pracownie  służą celom dydaktycznym i naukowym, w ramach których realizowane są prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. Laboratoria Badawcze świadczą również wybrane usługi dla podmiotów zewnętrznych.

Katedra Zarządzania Jakością dysponuje następującą bazą laboratoryjną:

 • Laboratorium Badawcze – Metody Chromatograficzne
 • Laboratorium Badawcze – Metody Spektroskopowe
 • Pracownie Towaroznawstwa Spożywczego
 • Pracownia Mikrobiologii i Higieny
 • Pracownia Biochemii i Ekologii

 

LABORATORIUM ANALIZY SENSORYCZNEJ

Możliwości badawcze laboratorium

W laboratorium dokonuje się oceny sensorycznych atrybutów produktów żywnościowych i nieżywnościowych ich walorów sensorycznych. Prowadzone są badanie konsumenckie, w zakresie preferencji i akceptacji produktów żywnościowych, szczególnie nowych i innowacyjnych. Dzięki przenośnemu odoromierzowi można dokonywać pomiaru stężenia substancji zapachowych, w tym także zanieczyszczenia powietrza. 

 

LABORATORIUM BADAWCZE – METODY SPEKTRALNE

Możliwości  badawcze laboratorium:

 • oznaczenia zawartości metali ciężkich (np. ołowiu, kadmu, cynku, miedzi) i alkalicznych (np. wapnia, magnezu, sodu i potasu) w próbkach żywności i środowiskowych metodą  absorpcyjnej spektroskopii atomowej
 • mineralizacja próbek do dalszych oznaczeń
 • oznaczenia spektrofotometryczne w zakresie nadfioletu i światła widzialnego (np. HMF, oznaczenia cukrów, azotanów)
 • badania przewodności próbek żywności (np. miody)
 • badanie osmolalności napojów
 • oznaczanie pH, przewodności roztworów, zawartości soli w przeliczeniu na NaCl

 

LABORATORIUM BADAWCZE – METODY CHROMATOGRAFICZNE

Możliwości laboratorium badawczego:

 • badania produktów żywnościowych, wody
 • rozdział pestycydów, narkotyków, dioksyn, alkoholi, amin, aldehydów, cukrów, kwasów tłuszczowych i innych substancji
 • elastyczność systemów chromatograficznych pozwala na tworzenie wielu konfiguracji, co znacznie rozszerza możliwości badawcze laboratorium

 

PRACOWNIA BIOCHEMII I EKOLOGII

Możliwości badawcze laboratorium:

W pracowni prowadzone są m.in. badania produktów żywnościowych wraz z określaniem wpływu różnych czynników egzo i endogennych na ich jakość - przy wykorzystaniu metod fizykochemicznych i mikroskopowych. W laboratorium tym dokonuje się również oceny podstawowych parametrów jakości elementów środowiska: powietrza, wody i gleby.

W pracowni wykonuje się między innymi następujące analizy:

 • identyfikacja  aminokwasów, białek, sacharydów i lipidów;
 • oznaczanie wartości energetycznej w tym: suchej masy, oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Gerbera, oznaczenie zawartości błonnika,
 • oznaczenia fizykochemiczne z zastosowaniem metod miareczkowych przy użyciu biuret półautomatycznych;
 • oznaczenie zawartości azotanów III i V w produktach pochodzenia roślinnego
 • i zwierzęcego;
 • wykrywanie substancji hamujących w mleku;
 • ogólna ocena jakości wody,
 • oznaczenie zawartości olejków eterycznych, szczawianów tiocyjanianów.

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

Możliwości badawcze laboratorium:

W laboratorium prowadzone są m.in.: badania produktów żywnościowych, określanie biostatycznego oddziaływania ekstraktów roślinnych na drobnoustroje.

Dzięki posiadanemu nefelometrowi BD PhoenixSpec, który jest przenośnym urządzeniem można dokonywać pomiarów mętności zawiesin bakteryjnych odpowiadających wartościom od 0,10 do 4,50 w skali McFarlanda.

 

LABORATORIUM TECHNIKI I TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ

Możliwości badawcze laboratorium:

W laboratorium przygotowywane są potrawy o oparciu o receptury. Oceniana jest ich jakość sensoryczna i parametry technologiczne (wydajność, czas i temperatura procesu). Układ funkcjonalny laboratorium pozwala na przestrzeganie rozdzielności dróg technologicznych i wyodrębnienie stanowisk produkcyjnych. Profesjonalny sprzęt gastronomiczny umożliwia naukę studentów w zakresie zasad budowy, ergonomii i eksploatacji oraz prowadzenie badań wydajności, energochłonności, ocenę rozkładu temperatur i śledzenie zmian zachodzących w żywności pod wpływem procesów obróbki wstępnej i termicznej.

 

PRACOWNIE TOWAROZNAWSTWA SPOŻYWCZEGO

Możliwości badawcze laboratorium:

W pracowniach tych przeprowadza się ocenę jakości produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z wykorzystaniem metod organoleptycznych i fizykochemicznych, przy zastosowaniu różnych sprzętów i urządzeń laboratoryjnych.

W laboratoriach wykonuje się między innymi następujące analizy:

 • oznaczanie suchej masy z wykorzystaniem wagi analitycznej i suszarki,
 • oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Gerbera,
 • oznaczanie ekstraktu ogólnego przy pomocy refraktometru,
 • oznaczenia fizykochemiczne z zastosowaniem metod miareczkowych przy użyciu biuret automatycznych (oznaczanie zawartości soli, kwasowości ogólnej, witaminy C, cukrów
 • i inne),
 • oznaczanie pH przy wykorzystaniu pehametru,
 • oznaczenia zawartości popiołu przy zastosowaniu mineralizacji próbek na sucho podczas spalania w piecu,
 • oznaczenia gęstości ziarna w stanie zsypnym przy zastosowaniu wagi objętościowej,
 • oznaczenie czasu tężenia oraz przechowywania produktów przy zastosowaniu chłodziarek.

 

LABORATORIUM OBLICZEŃ DIETETYCZNYCH

Laboratorium służy celom dydaktycznym i naukowym, w ramach których realizowane są prace magisterskie, doktorskie.

Możliwości badawcze laboratorium i analityczne oprogramowania:

 • planowanie i ocena dziennych racji pokarmowych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych
 • programy dla wszystkich, zawodowo zajmujących się planowaniem i oceną żywienia:
 • możliwość wprowadzania nieograniczonej liczby wywiadów lub zapisów spożycia
 • nielimitowana liczebność badanych grup
 • możliwość przeprowadzania obliczeń statystycznych metodą prawdopodobieństwa i punktów odcięcia
 • możliwości obliczania spożycia grup produktów i potraw na 5 poziomach
 • możliwości tworzenia bazy diet i jadłospisów

 

LABORATORIUM POMIARU CECH ANTROPOMETRYCZNYCH

W laboratorium prowadzone są m.in.: badania dotyczące wybranych cech antropometrycznych przydatnych w diagnostyce i ocenie stanu odżywienia. Dzięki posiadanym urządzeniom istnieje możliwość dokonania wnikliwej analizy składu ciała i stanu odżywienia tj.:

 • rzeczywista i standardowa masa ciała
 • wzrost
 • ciśnienie krwi oraz tętno
 • nasycenie krwi tlenem
 • BMI
 • PBF
 • MBF
 • LBM
 • SLM
 • TBW
 • zawartość protein i minerałów
 • segmentowa analiza składu ciała
 • analiza okolicy brzucha: VFA - obszar tłuszczu trzewnego
 • VFL - poziom tłuszczu trzewnego
 • AMB - wiek metaboliczny
 • BMR
 • TEE
 • określenie typu sylwetki
 • impedancja
 • siła uścisku dłoni.

 

LABORATORIA CHEMII NIEORGANICZNEJ, ORGANICZNEJ I FIZYCZNEJ

W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi właściwościami chemicznymi związków nieorganicznych i organicznych oraz poznają metody fizykochemiczne badania towarów niezbędne w pracy towaroznawcy.

 

LABORATORIUM ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania i metod oceny jakości towarów przemysłowych.

 

LABORATORIUM PALIW, SMARÓW I WODY

W laboratorium studenci zapoznają się z eksploatacyjnymi właściwościami oraz metodami oceny jakości paliw, smarów oraz wody stosowanymi na statkach.

 

LABORATORIUM ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH

W laboratorium studenci charakteryzują właściwości ładunku istotne z punktu widzenia transportu morskiego oraz oceniają zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych.

 

LABORATORIUM BADAWCZE ŁADUNKÓW MASOWYCH

W laboratorium prowadzone są badania właściwości transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na morzu.

 

LABORATORIUM BADAWCZE ANALIZ POLIMEROWYCH

W laboratorium otrzymywane są nowe degradowalne materiały polimerowe, badane są ich właściwości fizyko-chemiczne oraz charakteryzowane mechanizmy degradacji.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
07.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.04.2022