Inne stypendia

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

 

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

  • Stypendium ministra  dla studentów   

Poniższe Rozporządzenie obowiązuje w roku akademickim 2023/2024.

    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...(link is external)

Wnioski o stypendium Ministra można składać w dziekanacie do dnia 10.10.2023 r.

  • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

           https://drg.pomorskie.eu/innowacje-przedsiebiorczosc/stypendia-dla-stude...

Stypendia dla studentów z Pomorza

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe oraz artystyczne dla studentów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego na rok akademicki 2023/2024. Zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium od 16 października do 13 listopada 2023 roku.

Aby uzyskać stypendium, student powinien pochwalić się co najmniej dwoma osiągnieciami typu: publikacje, wystąpienia, nagrody czy projekty oraz udokumentować średnią ocen ( minimum 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku).

Środki Samorządu Województwa Pomorskiego umożliwiają wsparcie 38 uzdolnionych studentów. Stypendium  w wysokości 500 zł jest przyznawane na okres 9 miesięcy.

Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego(link is external)

Dla szukających stypendium, stażu, konkursów polecamy stronę

https://www.mojestypendium.pl/

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Doktorancka Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A.Kreft-Kowalska
15.04.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 15.04.2021
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 19.10.2023