Informacje dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr .190 poz. 1406 z 2006 r. z późn. zm.)

Zasady podejmowania studiów

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Reczypospolitej Polskiej,
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Pozostali cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art.33 ust.2;
 4. decyzji rektora uczelni.

Cudzoziemcy ci, mogą podejmować i odbywać kształcenie:

 1. jako stypendyści strony polskiej;
 2. na zasadach odpłatności;
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 4. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
 5. jako stypendyści uczelni.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia na zasadach określonych w obu przypadkach.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

m.caban
05.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 05.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 22.02.2023