Dziekan Wydziału

 

Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska
profesor UMG 


Ukończone studia i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe:

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa (2013)
 • Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (2005)
 • Magister towaroznawstwa i ładunkoznawstwa, Wyższa Szkoła Morska, Wydział Administracyjny (1997)

Zajmowane stanowiska:

 • Profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w Katedrze Zarządzania Jakością (wcześniej: Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością) (od 01.10.2013)
 • Adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni (2005-2013)
 • Asystent w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Akademii Morskiej w Gdyni (1997-2005)

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Zakładu  Towaroznawstwa Spożywczego i Systemów Jakości w KTiZJ, UMG (2019- 2020)
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2013-2016)
 • Przewodnicząca i członek Wydziałowych Komisji Programowych (2016–2019)
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Badań naukowych (2019–2020)
 • Członek Senatu UMG (2016-2020)

Tematyka badawcza:

 • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • Badania nad właściwościami przeciwutleniającymi produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
 • Żywność tradycyjna i regionalna

Aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna:

 • Autorka ponad 70 publikacji w czasopismach naukowych, monografiach oraz recenzowanych materiałach konferencji naukowych, liczba cytowań wg WoS 183, H-indeks: 3 (23.09.2021)
 • Promotor w jednym pomyślnie zakończonym przewodzie doktorskim oraz w sześciu aktualnie otwartych
 • Kierownik i wykonawca projektów finansowanych przez KBN (NCN), a także grantów indywidualnych i zespołowych AMG/UMG
 • Recenzent kilkudziesięciu artykułów zgłoszonych do publikacji w czasopismach naukowych, w tym z listy JCR, monografiach oraz materiałach konferencyjnych
 • Członek komitetów programowych oraz organizacyjnych kilku krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych
 • Prezes Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTŻ (2015-2021), członek ZG PTTŻ (2018-2021)
 • Członek Oddziału Morskiego PTT
 • Członek Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN o/ w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagrody Rektora AMG za  osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej III stopnia w latach: 2009, 2010, 2011, 2013, 2015
 • Nagrody Rektora AMG/UMG II stopnia osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w latach: 2014 i 2021
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Odznaka Zasłużony Pracownik Morza

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
27.09.2021
Wprowadzenie:
M.Schmidt 27.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 27.09.2021