dr hab. inż. Joanna Brzeska, prof. UMG

Publikacje

 1. Morawska, M., Kukułowicz, A., Brzeska, J. 2023. Green Chemistry in Medical Applications: Preliminary Assessment of Kuzu Starch Films with Plant-Based Antiseptics. Sustainability, 15(23), 16541, (doi: 10.3390/su152316541).
 2. Brzeska J. 2022. Green Polyurethane Composites as an Example of Innovation in Product Management. P. Dmowski (Ed), The role of commodity science in quality management in a knowledge-based economy. Innovations in quality development of products and services, vol. 1, Innowacje w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, tom1. Uniwersytet Morski w Gdyni, Gdynia, 30-42, (ISBN 978-83-7421-436-0).
 3. Brzeska J., Jasik G., Sikorska W., Mendrek B., Karczewski J., Kowalczuk M., Rutkowska M., “Susceptibility to Degradation in Soil of Branched Polyesterurethane Blends with Polylactide and Starch”, 2022, Polymers, 14, 2086, doi.org/10.3390/polym14102086.
 4. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J. 2022, "Identification of the Environmental Impact of Polyurethane Foams Using Ansys Granta Selector”, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 122/22, 56–67 (doi: 10.26408/122.05).
 5. Brzeska J., Piotrowska-Kirschling A., 2021, "A brief introduction to the polyurethanes according to the principles of green chemistry", Processes, 9(11), 1929 (doi: 10.3390/pr9111929).
 6. Piotrowska-Kirschling A., Olszewski A., Karczewski J., Piszczyk Ł., Brzeska J. 2021, "Synthesis and Physicochemical Characteristics of Chitosan-Based Polyurethane Flexible Foams", Processes, 9(8), 1394 (doi.org/10.3390/pr9081394).
 7. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Karczewski J., Brzeska J., 2021, "Application of Shrimp Waste for the Synthesis of Polyurethane–Chitosan Materials with Potential Use in Sorption of Oil Micro-Spills in Water Treatment", Sustainability, 13(9), 5098 (doi.org/10.3390/su13095098).
 8. Brzeska J., Tercjak A., Sikorska W., Mendrek B., Kowalczuk M., Rutkowska M., 2021, “Degradability of Polyurethanes and Their Blends with Polylactide, Chitosan and Starch”, Polymers, 13, 1202 (doi.org/10.3390/polym13081202).
 9. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., 2020, „Environmental management through the application of polysaccharide materials in water treatment”, Polish Journal of Commodity Science, 4(65), 60-75 (ISSN: 1733-747X).
 10. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J. 2020, „Review of chitosan nanomaterials for metal cation adsorption”, Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, XXV, 51-62; doi: 10.15259/PCACD.25.004.
 11. Brzeska J., Tercjak A., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2020, "Morphology and Physicochemical Properties of Branched Polyurethane/Biopolymer Blends", Polymers, 12, 16 (on-line); doi:10.3390/polym12010016.
 12. Brzeska J., Tercjak A., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2020, "Predicted Studies of Branched and Cross-Linked Polyurethanes Based on Polyhydroxybutyrate with Polycaprolactone Triol in Soft Segments", Polymers, 12, 1068 (on-line); doi:10.3390/polym12051068.
 13. Piotrowska‐Kirschling A., Brzeska J. 2020, "The Effect of Chitosan on the Chemical Structure, Morphology, and Selected Properties of Polyurethane/Chitosan Composites", Polymers, 12, 1205 (on-line); doi:10.3390/polym12051205.
 14. Brzeska J., Morawska M., Sikorska W., Rutkowska M., Kowalczuk M. 2018. "Properties of Branched Polyurethanes Modified by Stucture Changing", Towaroznawcze Problemy Jakości/Polish Journal of Commodity Science, Radom, 2018, 4(57), 56-64, 10.19202/j.cs.2018.04.04.
 15. Brzeska J., Elert A.M., Morawska M., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M., 2018, "Branched Polyurethanes Based on Synthetic Polyhydroxybutyrate with Tunable Structure and Properties", Polymers, 10(826):1-12 (doi:10.3390/polym10080826).
 16. Brzeska J. 2018, Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych, Problemy jakości, 3, 32-38, (doi: 10.15199/48.2018.3.5, ISSN 0137-8651 e-ISSN 2449-9862).
 17. Brzeska J., Morawska M., Heimowska A., Sikorska W., Wałach W., Hercog A., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2018, The influence of chemical structure on thermal properties and surface morphology of polyurethane materials, Chemical Papers, 72, 1249–1256, (https://doi.org/10.1007/s11696-017-0358-6, ISSN: 2585-7290 - print, 1336-9075 - online).
 18. Brzeska J. 2017, Biodegradable Polyurethanes Cross-Linked by Multifunctional Compounds, w numerze tematycznym: “End-group and in-chain functionalization for tailoring properties of biocompatible/ (bio)degradable polymers to specific purposes”, czasopisma Current Organic Synthesis, 14(6), 778-784 (doi: 10.2174/1570179414666161115155149).
 19. Brzeska J., Morawska M., Heimowska A., Sikorska W., Tercjak A., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2017, Degradability of cross-linked polyurethanes/chitosan composites, Polimery, 62, nr 7-8, 567-575 (DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.771)
 20. Brzeska J., Morawska M., Sikorska W., Tercjak A., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2017, Degradability of cross-linked polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate and modified with polylactide, Chemical Papers, 71(11), 2243-2251 (ISSN 0366-6352, e-ISNN 1336-9075, doi:10.1007/s11696-017-0218-4).
 21. Heimowska A., Brzeska J., Morawska M., Górska M. 2017. Degradation of the polymer prosthetic material in model body fluids, Towaroznawcze Problemy Jakości 2(51), 45-57 (DOI: 10.19202/j.cs.2017.02.04).
 22. Brzeska J., Heimowska A., Morawska M., Niepsuj A., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2015, Kompozyty poliuretanu zawierającego poli([R,S]-3-hydroksymaślan) z chitozanem, Polimery, 60, nr 6, 391-395 (dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.391).
 23. Brzeska J., Heimowska A., Sikorska W., Jasińska-Walc L., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2015, Chemical and Enzymatic Hydrolysis of Polyurethane/Polylactide Blends, International Journal of Polymer Science, Vol. 2015, Article ID 795985, 1-8 (doi.org/10.1155/2015/795985).
 24. Brzeska J.,  Janeczek H., Janik H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2015, Degradability in vitro of polyurethanes based on synthetic atactic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate], Bio-Medical Materials and Engineering, Vol. 25, no. 2, 117-125 (DOI 10.3233/BME-151262).
 25. Brzeska J., Heimowska A., Janeczek H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2014, Polyurethanes based on atactic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate]: preliminary degradation studies in simulated body fluids, Journal of Polymers and the Environment, Vol. 22, Issue 2, 176-182.
 26. Brzeska J., Dacko P., Janeczek H, Janik H., Rutkowska M., Sikorska W., Kowalczuk M. 2014, Synteza, właściwości i zastosowanie nowych (bio)degradowalnych poliestrouretanów, Polimery, 59, nr 5, 363-371
 27. Sajkiewicz P., Brzeska J., Denis P., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2014, The preliminary studies of a structure and electrospinning of new polyurethanes based on synthetic atactic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate], Bulletin of The Polish Academy of Sciences Technical Sciences, Vol. 62, No. 1, 55-60.
 28. Brzeska J., Dacko P., Gębarowska K., H. Janik, M. Kaczmarczyk B., Kasperczyk J., Kowalczuk, M. Rutkowska, 2012, The structure of novel polyurethanes containing synthetic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate], Journal of Applied Polymer Science, vol. 125, Issue 6, 4285-4291.
 29. Brzeska J., Dacko P., Heimowska A., Janik H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2012. Podatność na degradację poliuretanów z syntetycznym polihydroksymaślanem w środowisku utleniającym i hydrolitycznym, Ochrona przed korozją, 1, 8-14
 30. Brzeska J., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M. 2012. The properties of polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate for medical application, Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Joint Proceedings, 74, 5-14.
 31. Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M. 2011, Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwości nowych, otrzymanych z jego udziałem, poliuretanów do zastosowań medycznych. Cz.II. Poliuretany z cykloalifatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym, Polimery, 1, 27-34.
 32. Brzeska J., Janik H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2011. Preliminary investigations of biocompatibility of polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate, Engineering of Biomaterials, 106-108, vol. XIV, 65-72.
 33. Brzeska J., Janik H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2011. Influence of polyurethanes based on synthetic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) on microorganisms growth, Engineering of Biomaterials, 2011, 106-108, vol. XIV, 73-78.
 34. Krasowska K., Rutkowska M., Brzeska J., Janik H., Sreekala M.S., Goda K., Thomas S. 2010, Environmental degradation of ramie fibre reinforced biocomposites, Polish Journal of Environmental Studies, 19 (5), 937-945.
 35. Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M. 2010, Wpływ syntetycznego polihydroksymaślanu na wybrane właściwości nowych, otrzymanych z jego udziałem poliuretanów do zastosowań medycznych. A. Poliuretany z aromatycznym diizocyjanianem w segmencie sztywnym, Polimery, 1, 44-47.
 36. Brzeska J., Rutkowska M., Steinka I., Kukułowicz A., Janik H. 2010. Comparison of disc and tube methods for estimation of biostatic properties of polyurethanes based on synthetic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate], Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Joint Proceedings, 23, 55-60.
 37. Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M. 2009. Właściwości poliuretanów z syntetycznym poli([R,S]-3-hydroksymaślanem) w segmencie giętkim, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-M/2009, 3, 37-41.
 38. Brzeska J., Rutkowska M., Janik H., Dacko P., Kowalczuk M. 2009. Influence of synthetic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) on degradability of new polyurethanes, Proceedings of V Scientific-Technical Conference, Lviv, 249-250, (ISBN 978-966-553-776-2).
 39. Krasowska K., Brzeska J., Rutkowska M., Dacko P., Sobota M., Kowalczuk M., 2008, Wpływ modyfikacji poli(D,L-laktydu) dodatkiem poli[(R,S)-3-hydroksymaślanu] na przebieg jego degradacji w środowiskach naturalnych, Polimery, 10, 730-736.
 40. Krasowska K., Brzeska J., Janik H., Barczak M., Sreekala M.S., Rutkowska M. 2007. Environmental degradation of Ramie fibre reinforced biocomposites, Proceedings of 13th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology “NAROSSA” Poznań (CD).
 41. Krasowska K., Brzeska J., Rutkowska M., Sobota M., Dacko P., Kowalczuk M. 2007. Wpływ modyfikacji polilaktydu na charakter jego degradacji w środowisku naturalnym, Materiały konferencyjne "Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2007", Szczecin-Kołobrzeg, 131-132.
 42. Brzeska J., Krasowska K., Rutkowska M., Janik H. 2006. Degradation of Ramie fibre reinforced biocomposites in sea water, Proceedings of the 15th Symposium of IGWT - "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life", International Society of Commodity Science and Technology, Kiev, 1025-1029.
 43. Krasowska K., Brzeska J., Rutkowska M., Kowalczuk M., Dacko P., Sobota M. 2005. Preliminary studies on the environmental degradation of the blends of atactic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) with poly(lactide), Annals of the Polish Chemical Society, vol.1, 582-586.
 44. Brzeska J., Goebel I., Dacko P., Kowalczuk M, Rutkowska M. 2005. Synthesis of novel polyestrourethanes 1. Influence of a-PHB and hard segments content, Annals of the Polish Chemical Society, vol.1, 537-541.
 45. Brzeska J., Krasowska K., Rutkowska M. 2005. Biodegradation of common mulch films in compost under natural conditions, Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT) “Current Trends in Commodity Science”, Poznań, 478-483.
 46. Brzeska J., Heimowska A., Rutkowska M. 2004. Biodegradation of polymers in sea water as a way to utilize packaging materials, Proceedings of 3rd Central-European Conference „Plastics Recycling Science-Industry”, Krynica, 81-82.
 47. Brzeska J., Szymczyk I., Dacko P., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2004. Synthesis of novel polyestrourethanes, Annals of the Polish Chemical Society, vol.3, 995-998.
 48. Brzeska J., Sikorska W., Kowalczuk M., Dacko P., Masiulanis B., Rutkowska M. 2003. The preliminary synthesis of novel polyestrourethanes, Annals of the Polish Chemical Society, vol.1, 205-209.
 49. Brzeska J., Heimowska A., Krasowska K. 2003. Badania podatności na biodegradację w warunkach naturalnych materiału opakowaniowego SPI-TEK, Materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji „Ekologia wyrobów”, Kraków, 391-393.
 50. Masiulanis B., Brzeska J., Tercjak A. 2000, Polyurethane elastomers from cycloaliphatic diisocyanate and polyols with participation of castor oil, Elastomery, 4, 3-12.

Patent

 1. Brzeska J., Dacko P., Janik H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2012. Biodegradowalne poliuretany i sposób ich wytwarzania, nr patentu 212763, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Brzeska J., Piotrowska-Kirschling A., Sposób wytwarzania pianki poliuretanowej modyfikowanej nanochitozanem, pianka poliuretanowa modyfikowana nanochitozanem otrzymywana tym sposobem i zastosowanie pianki poliuretanowej modyfikowanej nanochitozanem, Numer zgłoszenia: 438982, data zgłoszenia: 2021.09.17; nr patentu PL 244905 B1, data publikacji o udzieleniu patentu: 2024.03.25 WUP 13/2024.

Monografia

 1. Barska A., Brzeska J., Kozak W., Lech T., Melski K., Wasilewski T., Wyrwa J., Zalewski R.I. 2015, Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji. 42-61, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Poznań (ISBN 9788392254058).

Rozdział w monografii

 1. Piotrowska-Kirschling A., Affek Ł., Sienkiewicz M., Brzeska J. 2020. Wpływ warunków przechowywania na stabilność podeszew poliuretanowych i kompozytowych, Monografia „Zarządzanie w towaroznawstwie – aspekty teoretyczne i praktyczne”/„Management in commodity science – theoretical and practical aspects”, Uniwersytet Morski w Gdyni, ISBN: 978-83-7421-348-6, str. 158-171.
 2. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Duczmal I. 2020. Degradowalne materiały poliuretanowe a mikroplastiki, Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, 158-169, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL (ISBN 978-83-66489-25-7).
 3. Brzeska J. 2016. Natural Substrates and Their Synthetic Analogues for Polyurethanes Modification, in Polyurethanes. Properties, Uses and Prospects, Frederick L. Hope (ed.), chapter 3, pp. 91-132, NOVA Science Publisher, Inc., New York, ISBN 9781634841290 (hardcover), ISBN 9781634841306 (ebook).
 4. Brzeska J. 2015. Synthesis and Properties of Polyurethanes Based on Synthetic Polyhydroxybutyrate for Medical Application, in Thermoplastic Elastomers - Synthesis and Applications, Chapal Kumar Das (ed.), chapter 1, pp. 1-23, INTECH, (ISBN 978-953-51-2223-4; dx.doi.org/10.5772/60933).

Konferencje

 1. Brzeska J. Poliuretany w zgodzie z zasadami Zielonej Chemii?, Konferencja Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości O/PAN w Poznaniu „Towaroznawstwo dla zielonego ładu”, 25-26.11.2021 (Online).
 2. Brzeska J., Kochlewska P., Sikorska W., Strankowski M., Kowalczuk M., Rutkowska M. Polyurethane elastomers modified with polyhydroxybutyrate and graphene oxide, The silesian meetings on polymer materials POLYMAT 2022 in memory of Prof. Andrzej Dworak, Zabrze, 17.03.2022.
 3. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J. Zwięzłe wprowadzenie do wykorzystania środowiskowej oceny cyklu życia w ekoprojektowaniu nowych materiałów poliuretanowych, 2nd International Conference Strategies toward Green Deal Implementation, 08-10.12.2021.
 4. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Wilk M., Brzeska J. The costs of application of shrimp waste to synthesis of degradable chitosan based polyurethane foams, 1st International Conference on Quality and Management Sciences, 13-15.09.2021.
 5. Piotrowska-Kirschling A., Affek Ł., Sienkiewicz M., Brzeska J. Ocena jakości wybranych materiałów poliuretanowych w przemyśle obuwniczym, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola Towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, 08-10.09.2021.
 6. Piotrowska-Kirschling A., Szelągowska-Rudzka K., Karczewski J., Brzeska J. Application of shrimp waste for synthesis of polyurethane materials with potential use in sorption of oil spills, 1st International Conference Strategies toward Green Deal Implementation, 14-16.12.2020.
 7. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Duczmal I.  Ocena wpływu modyfikacji poliuretanu chitozanem na jego podatność na degradację w aspekcie środowiskowym, XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020, 24-27.09.2020.
 8. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J.  Właściwości adsorpcyjne poliuretanowych kompozytów modyfikowanych chitozanem, Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów" zorganizowana przez Fundację TYGIEL, 03.09.2020.
 9. Brzeska J. 2019. Przydatność analizy termicznej w badaniach degradacji polimerów, wykład na seminarium pt. Badanie materiałów przy użyciu zaawansowanych metod analizy termicznej organizowanym przez firmę Netzsch i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 13.02.2019.
 10. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Popek M., 2019, Metody termiczne w ocenie podatności polimerów na degradację, IV Seminarium Analizy Termicznej „Nowe Trendy, Innowacje i Najnowsze Rozwiązania w Analizie Termicznej”, Poznań.
 11. Piotrowska-Kirschling A., Brzeska J., Popek M., 2019, Wpływ recyklingu materiałów poliuretanowych na ograniczenie ilości odpadów, Zimowy Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańsk.
 12. Brzeska J., Morawska M., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2017, Selected properties of branched polyurethanes with polyhydroxybutyrate, 5th International Conference on Polymer Processing and Characterization, ICPPC 2017, Gdańsk.
 13. Rutkowska M., Brzeska J., Morawska M., Sikorska W., Kowalczuk M. 2017, Branched polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate, 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, ICSP&AM, Tibilisi.
 14. Brzeska J., Morawska M., Heimowska A., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2016, Degradation of composites of cross-linked polyurethanes with chitosan, 9th International Conference on Modification and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków.
 15. Brzeska J., Morawska M., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2016, Badanie degradacji mieszanin usieciowanych poliuretanów z polilaktydem, Materiały polimerowe Pomerania-Plast, Szczecin.
 16. Heimowska A., Brzeska J., Morawska M., Górska M. 2016, Degradation of the polymer prosthetic material in model body fluids, VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Interdyscyplinarność oraz innowacyjność towaroznawstwa", Radom.
 17. Brzeska J., Morawska M., Heimowska A., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2016, Influence of nanobent on properties of polyurethane/chitosan composites, Silesian Meeting on Polymer Materials POLYMAT 2016, Zabrze.
 18. Heimowska A., Brzeska J., Morawska M., Rutkowska M. 2015. "The Influence of Polyurethanes Structure on Their Surface Morphology", 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials, Batumi, Georgia, 56.
 19. Brzeska J. 2015, Nowe materiały poliuretanowe do celów medycznych, konferencja naukowa „Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji”, org. Komisja Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości, Oddział PAN w Poznaniu, Warszawa.
 20. Brzeska J., Albecka K., Sikorska W., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2015, Composites of crosslinked polyurethanes with chitosan, Conference of Biopolymer Materials and Engineering BiMaTe 2015, Slovenj Gradec.
 21. Rutkowska M., Brzeska J., Sikorska W., Kowalczuk M. 2015, Modification on Crosslinked Polyurethanes Based on Polyhydroxybutyrate by Polylactide, 11th International Symposium on Frontiers in Biomedical Polymers, FBPS 2015, Riva del Garda.
 22. Brzeska J., Sikorska W., Jasińska-Walc L., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2014, Chemiczna i fizyczna modyfikacja poliuretanów do celów medycznych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość Towarów i Usług w Innowacyjnej Gospodarce”, Gdynia.
 23. Brzeska J., Heimowska A., Morawska M., Niepsuj A., Sikorska W. Kowalczuk M, Rutkowska M. 2014, The selected properties of polyurethane/chitosan composites, Silesian Meeting on Polymer Materials POLYMAT 60, Zabrze.
 24. Brzeska J., Dacko P., Janeczek H., Janik H., Rutkowska M., Sikorska W., Kowalczuk M. 2013, Synteza i właściwości biodegradowalnych poli(estro-uretanów) i ich zastosowanie, konferencja naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje.
 25. Rutkowska M., Brzeska J., Heimowska A., Janeczek H., Kowalczuk M. 2013, Degradation in vitro of polyurethanes based on atactic polyhydroxybutyrate in simulated body fluids, Australian-Slovenian Polymer Meeting ASPM 2013, Bled.
 26. Brzeska J., Rutkowska M., Pałuczak J., Metlicka J., Sikorska W., Kowalczuk M. 2013, Hydrolysis of polyestrourethanes modified by polylactide, European Polymer Congress, EPF 2013, Pisa.
 27. Brzeska J., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2012, New polyurethane based on synthetic polyhydroxybutyrate for medical application, International Biomedicine&Chemistry Forum, EPS 2012, Montreal.
 28. Brzeska J., Janeczek H., Janik H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2012, Podatność poliuretanów z syntetycznym poli[(R,S)-3-hydroksymaślanem] na degradację w warunkach in vitro, 55 Zjazd PTCh i SITPChem, Białystok.
 29. Rutkowska M., Brzeska J., Janik H., Kowalczuk M. 2011, The influence of the novel polyurethanes on blood parameters, International conference “Biobased Polymers and Related Biomaterials” EUPOC 2011, Gargnano.
 30. Brzeska J., Rolbiecka K., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2011, Degradation of polyurethanes with atactic polyhydroxybutyrate in simulated body fluid, konferencja naukowa “Polymers on the Odra River”, Opole.
 31. Brzeska J., Janik H., Dacko P., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2010, Wpływ poliuretanów z syntetycznym poli([R,S]-3-hydroksymaślanem) na wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych, 53 Zjazd PTCh i SITPChem, Gliwice.
 32. Brzeska J., Rutkowska M., Dacko P., Gębarowska K., Janik H., Kaczmarczyk G., Kasperczyk J., Kowalczuk M. 2010, The structure of novel polyurethanes containing synthetic poly([R,S)-3-hydroxybutyrate), 4th International conference on polymer behavior, IUPAC, Łódź.
 33. Rutkowska M., Janik H., Brzeska J., Dacko P., Kowalczuk M. 2009, Degradation of novel polyurethanes based on synthetic polyhydroxybutyrate, European Polymer Congress EPF’09, Graz.
 34. Brzeska J., Rutkowska M., Janik H., Dacko P., Kowalczuk M. 2009, Influence of synthetic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) on degradability of new polyurethanes, V Scientific-Technical Conference, Lviv.
 35. Rutkowska M., Brzeska J., Heimowska A., Janik H., Dacko P., Kowalczuk M. 2009, Zmiany powierzchniowe poliuretanów z syntetycznym polihydroksymaślanem po utlenianiu i hydrolizie, V Konferencja Naukowa „Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych”, Łódź.
 36. Brzeska J., Dacko P., Goebel I., Janeczek H., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2008, The influence of synthetic atactic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] on properties of novel polyurethanes, VII International Polymer Seminar 2008, Gliwice.
 37. Brzeska J., Dacko P., Kaczmarczyk B., Janeczek H., Goebel I., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2007, The influence of the kind of soft segment on properties of polyurethanes, 50 Zjazd PTCh i SITPChem i Międzynarodowej Konferencji Chemii Środowiska, Toruń.
 38. Krasowska K., Brzeska J., Janik H., Barczak M., Sreekala M.S., Rutkowska M. 2007, Environmental degradation of Ramie fibre reinforced biocomposites, 13th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology “NAROSSA” Poznań.
 39. Krasowska K., Brzeska J., Rutkowska M., Sobota M., Dacko P., Kowalczuk M. 2007, Wpływ modyfikacji polilaktydu na charakter jego degradacji w środowisku naturalnym, konferencja naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast, Szczecin-Kołobrzeg.
 40. Brzeska J., Dacko P., Goebel I., Kowalczuk M., Janik H., Rutkowska M. 2006, New polyurethanes containing atactic poly[(R,S)-3-hydroxybutyrate] in soft segment, 20th European Conference on Biomaterials ESB 2006, Nantes.
 41. Brzeska J., Krasowska K., Rutkowska M., Janik H. 2006, Degradation of Ramie Fibre Reinforced Biocomposites in Sea Water, 15th Symposium of IGWT - "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life", International Society of Commodity Science and Technology, Kiev.
 42. Brzeska J., Krasowska K., Rutkowska M. 2005, Biodegradation of common mulch films in compost under natural conditions, 8th International Commodity Science Conference (IGWT) “Current trends in commodity science”, Poznań.
 43. Krasowska K., Brzeska J., Rutkowska M., Kowalczuk M. 2005, Preliminary studies on the environmental degradation of the blends of atactic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate) with poly(lactide), XLVIII Zjazd PTCh i SITPChem, Poznań.
 44. Brzeska J., Goebel I., Dacko P., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2005, Badania nad syntezą poliestrouretanów. 1. Wpływ zawartości a-PHB i segmentów sztywnych, XLVIII Zjazd PTCh i SITPChem, Poznań.
 45. Brzeska J., Szymczyk I., Dacko P., Kowalczuk M., Rutkowska M. 2004, Synteza nowych poliestrouretanów, XLVII Zjazd PTChem i SITPChem, Wrocław.
 46. Brzeska J., Heimowska A., Rutkowska M. 2004, Biodegradation of polymers in sea water as a way to utilize packaging materials, 3rd Central-European Conference „Plastics Recycling Science-Industry”, Krynica.
 47. Brzeska J., Sikorska W., Rutkowska M., Masiulanis B., Kowalczuk M. 2003, Badania rozpoznawcze nad syntezą nowych poliestrouretanów, XLVI Zjazd Naukowy PTCh i SITPCh, Lublin.
 48. Brzeska J., Heimowska A., Krasowska K. 2003, Badania podatności na biodegradację w warunkach naturalnych materiału opakowaniowego SPI-TEK, III Międzynarodowa Konferencja „Ekologia wyrobów”, Kraków.

Podmiot udostępniający: 

Katedra JPPCH

Wytworzył informację:

M.Bogalecka
28.10.2017
Wprowadzenie:
M.Bogalecka 28.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Bogalecka 26.03.2024