Dr Ilona Urbanyi-Popiołek

 

Rok 2019

Ilona Urbanyi-Popiołek, The analyses of determinants affecting the river cruising in Poland in comparison with European tendencies, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Szczecin, 2019

Ilona Urbanyi-Popiołek, Cruise industry in the Baltic Sea Region, the challenges for ports in the context of sustainable logistics and ecological aspects, Transportation Research Procedia, Volume 39, 2019

 

Rok 2018

Ilona Urbanyi-Popiołek, Challenges for Polish ferry market development in Baltic Sea Region, SHS Web of Conferences, Volume 58, 2018

Ilona Urbanyi-Popiołek, Tomasz Studzieniecki, Cruise ship tourism as a luxury product of the Baltic Sea Region, Tourism of Issues Topical „Authenticity in the context of tourism” : Peer-reviewd Proceedings Conference of the Interntional Conference, City of Jihlava 2018.

Ilona Urbanyi-Popiołek, Tomasz Studzieniecki, Seaside destination in products of ferry tourism - a case study of Poland, Tourism of Issues Topical „Authenticity in the context of tourism” : Peer-reviewd Proceedings Conference of the Interntional Conference City of Jihlava, 2018

Urbanyi-Popiołek I., Studzieniecki T., Development of trade relations between Central Europe and Scandinavia as a determinant creating Polish ferry shipping market, Proceedings of the 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Economic and Social Development, Odessa, 21-22. 06 2018, ss. 199-205, Odessa 2018

Urbanyi-Popiołek I., Studzieniecki T., Wanagos M., Kaliningrad region as a tourist generating area for the Baltic Sea Region,  Proceedings of the 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, “Economic and Social Development”, Odessa, 21-22. 06 2018, ss. 139- 147, Odessa 2018

 

Rok 2017

Urbanyi-Popiołek I., Studzieniecki T., The role of ferry transport services in the tourist integration of the Baltic Sea Region, Proceedings of 12th International Conference TOPICAL ISSUES OF TOURISM, 22-23.02.2017,  College of Polytechnics Jihlava,  (Czech Republic),  s. 354-363, Jihlava 2017

Urbanyi-Popiołek I., Analysis of the development of Polish ferry market in context of selected external determinants,  w : “The Shipping- and Port Service Markets in the Changing Environment”,  Ekonomiczne Problemy Usług  (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) nr 3/2017 (128), s.21-33, Sczecin 2017

Urbanyi-Popiołek I., Polscy armatorzy na rynku usług żeglugi promowej na Bałtyku, Studia i Materiały Instytutu  Transportu i Handlu Morskiego,  Nr 14/2017, Gdańsk 2017

 

Rok 2016

Urbanyi-Popiołek I., Nowe wyzwania dla rynku usług żeglugi kontenerowej w Regionie Morza Bałtyckiego w zmieniającym się otoczeniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki nr 36, s.168-177.

Urbanyi-Popiołek I., Klopott M. Container terminals and the port city interface – a study of Gdynia and Gdańsk ports, 2nd International Conference "Green Cities – Green Logistics for Greener Cities" (Transportation Research Procedia) nr 16, s. 517-526.

 

Rok 2015

I.Urbanyi-Popiołek,  Rozwój konkurencyjnej i zrównoważonej w skali globalnej turystyki morskiej i nadmorskiej, Bałtyk dla wszystkich, Global Compact Poland, Warszawa 2015, s. 148-153

I.Urbanyi-Popiołek, Zarządzanie gestią transportową – dobre praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 249-262

I. Urbanyi-Popiolek, J. Kizielewicz Rynek morskiej żeglugi wycieczkowej, PWN, Warszawa 2015.

 

Rok 2014

Urbanyi-Popiołek I.   Usługi na rzecz pasażerów a funkcje turystyczne żeglugi promowej  na Morzu Bałtyckim – wybrane zagadnienia   Logistyka nr 3/2014  

Urbanyi-Popiołek I.   Polish Inland Waterways in European transport network – implications for Bydgoszcz Waterway   Logistyka nr 6/2014    

Urbanyi-Popiołek I.   Consolidation of ferry and ro-ro shipping at the baltic Sea   Logistyka nr 6/2014    

Urbanyi-Popiołek I.   Organizacyjne, techniczne i ekonomiczne aspekty przewozu ładunków skonteneryzowanych – wybrane zagadnienia   Logistyka nr 6/2014    

Urbanyi-Popiołek I.   Uwarunkowania rozowju polskich terminali promowych w polskich portahc jako elementu infrasruktury Korzytarza Bałtyk – Adriatyk   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa  w Unii Europejskiej pod red. E. Załogi, Szczecin 2014    

Urbanyi-Popiołek I.   Cruise industry in the City of Gdynia, the implications for sustainable logistic services and spatial development   Procedia Social and Behaviolar Sciences,  nr 151/2014   

 

Rok 2013

Urbanyi-Popiołek I., Żegluga bliskiego zasięgu na Morzu Bałtyckim a projekty sieci TEN-T, implikacje dla polskiego rynku żeglugi promowej, [w] Europejska przestrzeń transportu Usługi i procesy, (red.) E.Załoga, Zeszyty Naukowe nr 754, Problemy Transportu i Logistyki nr 21, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013

Urbanyi-Popiołek I., Kierunki konsolidacji w żegludze liniowej na Morzu Bałtyckim, [w] Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, (red.) J.Dąbrowski, T.Nowosielski, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, WUG, Gdańsk 2013

Urbanyi-Popiołek I., Turystyka morska w rejonie Trójmiasta jako czynnik rozwoju regionalnego – wybrane zagadnienia, Logistyka 6/2013 (w druku).

Urbanyi-Popiołek I., Kierunki rozwoju rynku turystyki morskiej na Morzu Bałtyckim, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, WUG Gdańsk 2013 (w druku).

Podmiot udostępniający: 

Katedra KLiST

Wytworzył informację:

Michał Kuzia
10.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 10.09.2021