Doradztwo Gospodarcze

 

Optymalizacja sieci infrastruktury transportowej i obiektów logistycznych

 • Rozwój terminali transportowych oraz sieci logistycznych, w tym nowe koncepcje dla funkcjonowania
 • i rozwoju portów morskich.
 • Metody i narzędzia optymalizacji rozwoju infrastruktury transportowej oraz modele i formy jej finansowania, europejska wartość dodana generowana przez sieć TEN-T.
 • Polityka transportowa, a w szczególności finansowanie rozwoju infrastruktury transportowej
 • i obiektów logistycznych.

Kontakt: Katedra Logistyki i Systemów Transportowych, e-mail: klistatwznj.umg.edu.pl

Inteligentne i innowacyjne rozwiązania dla transportu, logistyki i mobilności

 • Modelowanie sieci transportowych dla efektywnej logistyki, wykorzystanie Big Data w sektorze TSL.
 • Wykorzystanie i ocena innowacyjnych oraz pro-ekologicznych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych dla nowoczesnej logistyki i transportu.
 • Umiejętności i kompetencje zawodowe oraz wiedza niezbędna dla rozwoju inteligentnych systemów transportu.
 • Innowacyjna koncepcja usług dla mobilności; badanie preferencji, zachowań oraz stylów konsumpcji usług transportowych przez pasażerów oraz modelowanie transportu publicznego w obszarach priorytetowych.
 • Zrównoważona mobilność i logistyka w aglomeracjach, w tym innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego transportu, rozwój węzłów miejskich w sieci bazowej TEN-T, a także wdrażanie koncepcji wspólnej mobilności w miastach (smart city).

Kontakt: ​Katedra Logistyki i Systemów Transportowych, e-mail: klistatwznj.umg.edu.pl

Modelowanie konkurencyjnych struktur rynkowych w sektorze transportu i logistyki

 • Komercjalizacja infrastruktury transportu - metody i narzędzie implementacji, analiza skutków dla systemu społeczno-ekonomicznego, koszty i ceny infrastruktury.
 • Rynkowe efekty fuzji i przejęć w sektorze transportu i logistyki.
 • Zarządzanie logistycznymi łańcuchami dostaw w wymiarze globalnym.
 • Analiza funkcjonowania oraz rozwoju systemów transportowych i logistycznych w skali krajowej
 • i międzynarodowej.
 • Funkcjonowanie oraz mechanizmy regulacji rynków transportowych i logistycznych.
 • Metody optymalizacji systemów i procesów logistycznych przedsiębiorstw.
 • Uwarunkowania rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej, w szczególności obsługiwanej transportem morskim.

Kontakt: ​Katedra Logistyki i Systemów Transportowych, e-mail: klistatwznj.umg.edu.pl

Uczenie maszynowe

 • Eksploracja dużych zbiorów danych, grupowanie danych, budowa modeli klasyfikacji i grupowania dla potrzeb użytkownika, ekstrakcja wiedzy z baz danych.

Kontakt: ​Katedra Systemów Informacyjnych, e-mail: ksiatwznj.umg.edu.pl

Metaheurystyki oraz metody kooperatywne

 • Doskonalenie metod rozwiązywania trudnych problemów decyzyjnych za pomocą metaheurystyk opartych na przetwarzaniu populacji rozwiązań.
 • Eksploracja danych.
 • Systemy wieloagentowe.

Kontakt: ​Katedra Systemów Informacyjnych, e-mail: ksiatwznj.umg.edu.pl

Optymalizacja procesów

 • Budowa i wdrażanie modeli optymalizacyjnych dla procesów transportowych, szeregowania zadań, zarządzania projektami i harmonogramowania projektów.
 • Technologie internetowe oraz biznes elektroniczny.
 • Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji.
 • Techniki komputerowe w analizie bezpieczeństwa systemów transportu morskiego.
 • Ocena jakości i efektywności systemów informacyjnych.

Kontakt: ​Katedra Systemów Informacyjnych, e-mail: ksiatwznj.umg.edu.pl

Zarządzanie w podmiotach prywatnych, publicznych i organizacjach pozarządowych

 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Strategie i modele biznesowe w przemyśle, rolnictwie oraz usługach.
 • Projektowanie systemów zarządzania procesami innowacyjnymi w MŚP.
 • CSR w działalności podmiotów gospodarczych i publicznych.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich w organizacjach.
 • Partycypacja w zarządzaniu w podmiotach publicznych.
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi i pozarządowymi.

Kontakt: ​Zakład Zarządzania i Ekonomii, e-mail: zzeatwznj.umg.edu.pl

Analiza i modelowanie zjawisk oraz procesów gospodarczych

 • Ocena finansowych skutków wdrażania projektów inwestycyjnych, w tym ocena opłacalności pod kątem finansowym, analiza kondycji finansowej podmiotu, ocena warunków opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.
 • Ocena możliwości rozwoju oraz potencjału podmiotów gospodarczych i ekonomii społecznej.
 • Modele wzrostu i rozwoju gospodarczego, uwzględniające ekonomiczne aspekty procesów globalizacji, integracji oraz regionalizacji.
 • Proces podejmowania decyzji konsumenckich, postawy i zachowania.

Kontakt: ​Zakład Zarządzania i Ekonomii, e-mail: zzeatwznj.umg.edu.pl

Potencjał gospodarki morskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionów nadmorskich  oraz gospodarki krajowej 

 • Specyfika rynków pracy w różnych sektorach gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem pracy na morzu w ujęciu krajowym, unijnym i globalnym.
 • Kierunki zmian w strukturze rodzajowej i własnościowej morskiej floty transportowej.
 • Krajowa i unijna polityka morska i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki morskiej.
 • Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej.
 • Zrównoważony rozwój gospodarki morskiej.

Kontakt: ​Zakład Zarządzania i Ekonomii, e-mail: zzeatwznj.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
30.03.2022
Wprowadzenie:
M.Schmidt 30.03.2022
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 29.04.2022