Badania naukowe

Obok działalności edukacyjnej i kształcenia wysoko kwalifikowanych specjalistów drugim równie ważnym obszarem działalności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jest działalność badawcza i badawczo-rozwojowa. Prace badawcze i badawczo-rozwojowe prowadzone na wszystkich czterech wydziałach finansowane są  w ramach programów krajowych przez Narodowe Centrum oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uniwersytet Morski w Gdyni realizuje również projekty w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską, w tym w ramach programu Horyzont 2020. Z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowane są zadania badawcze realizowanie w ramach działalności statutowej, w tym  badania młodych naukowców.

Podejmowanie prac badawczych przyczynia się do rozwoju potencjału naukowego uczelni. Wyniki badań naukowych prezentowane są na krajowych i zagranicznych uczelniach,  a liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

Ważnym obszarem aktywności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni  jest bliska współpraca z praktyką gospodarczą i realizowanie usług badawczych zlecone przez podmioty z otoczenia społeczno-gospodarczego. Uzyskiwane w Uniwersytecie Morskim w Gdyni wyniki badań stanowią podstawę do sporządzania opinii i ekspertyz, w szczególności dla przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych z obszaru gospodarki morskiej. Wymiernym efektem współpracy z praktyką gospodarczą jest komercjalizacja aktywności badawczej, co wpisuje się we współczesne światowe trendy.

Ponadto Uniwersytet Morski w Gdyni jest członkiem platform technologicznych, centrów transferu technologii, centrów innowacji oraz konsorcjów naukowych i naukowo-technologicznych.

Badania prowadzone przez zespoły badawcze Uniwersytetu Morskiego można sklasyfikować jako:

  • badania podstawowe,
  • badania stosowane,
  • badania wdrożeniowe,

a tematyka prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości poszczególnych wydziałach obejmuje m.in. następujące obszary:

  • Techniki analizy, oceny i optymalizacji niezawodności oprogramowania; zastosowania technologii informacyjnych w zakresie wspierania procesów decyzyjnych oraz analizy danych, w tym Big Data; techniki komputerowe w analizie bezpieczeństwa systemów transportu morskiego;
  • Zastosowanie nowych metod instrumentalnych do oceny jakości produktów spożywczych i metody eko-równowagi w ocenie oddziaływania na środowisko; skażenia chemiczne żywności i mikrobiologiczne aspekty jakości i bezpieczeństwa żywności,
  • Handel międzynarodowy, w tym handel droga morska oraz lądowo-morskie łańcuchy transportowe; modelowanie struktur rynkowych w sektorze transportu i logistyki; inteligentne i innowacyjne rozwiązania dla transportu, logistyki i mobilności,
  • Badania nad gospodarką oraz w odniesieniu do zjawisk i procesów gospodarczych w ujęciu regionalnym i globalnym.

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

Alina Jażdżewska
29.03.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 25.10.2021