STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

STYPENDIA

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW w roku akademickim 2022/2023

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora
 • zapomogę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

 

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    780 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      780,01 zł   -   1051,70 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2022/2023

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej).

Rekomendujemy, aby studenci wnioski o ww. zaświadczenie składali do ośrodków pomocy społecznej za pośrednictwem systemu ePUAP.

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

                                                                           

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów UMG w semestrze  zimowym  r. akad.  2022/2023  można składać w terminie   do 24.10.2022 r.

 

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości - pokój  C-7 (parter)

 

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • Stypendium ministra  dla studentów   

 Poniższe Rozporządzenie obowiązuje w roku akademickim 2022/2023.

         http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000432/O/D2019043...(link is external)

Wnioski o stypendium Ministra można składać w dziekanacie do dnia 10.10.2022 r.

 • Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

           https://drg.pomorskie.eu/innowacje-przedsiebiorczosc/stypendia-dla-stude...(link is external)

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

 • POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Doktorant może ubiegać się o  pomoc materialną ze środków funduszu uczelni w formie

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium Rektora
 • zapomogę

W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS dla doktorantów może przyznać doktorantowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek doktoranta, złożony do Rektora/WKS dla doktorantów w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-4019

DOKTORANT MOŻE TAKŻE UBIEGAĆ SIĘ O:

stypendium doktoranckie

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 

  http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-15 z 2017(link is external)

zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych:  Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 4 z dnia 9 kwietnia 2015 r., Zmiany w Zarządzeniu Rektora Nr 17 z dnia 16.06.2017 r.

Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych(link is external) z 09.04.2015r. (zmiany w zarz. nr 17 z 16.06.2017r.  - tekst jednolity

 

Podmiot udostępniający: 

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wytworzył informację:

A. Kreft- Kowalska
05.10.2022
Wprowadzenie:
A.Kowalska 05.10.2022
Ostatnia modyfikacja:
A.Kowalska 05.10.2022