Stypendia na semestr zimowy 2020/2021

STYPENDIA NA SEMESTR ZIMOWY

Rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe przepisy dotyczące pomocy materialnej określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. http://umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-401 

 

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/Rektora  składają kompletny wniosek, który  

powinien zawierać następujące dokumenty:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik 8 + potwierdzenie średniej); dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 9
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

 

Uwaga: O stypendium rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

   

STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIEKSZONEJ WYSOKOŚCI

  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik 2) w tym dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta zgodnie z Załącznikiem 3*
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

Wysokość dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi:

  • stypendium wyższe:  0  - 668,40 zł  netto
  • stypendium niższe  668,21 – 1051,70 zł  netto

 

*Uwaga: należy uwzględnić wszystkie rodzaje dochodu studenta i/lub członka jego rodziny

*Student jest zobowiązany samodzielnie wypełnić punkt V  Załącznika 2 (Dane dotyczące studenta i członków jego rodziny)

*Student z dochodem poniżej 528 zł do wniosku dołącza zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny

*Zgodnie z aktualnymi przepisami prawo do stypendium socjalne w zwiększonej wysokości nie przysługuje z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 7 + orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności)
  • Oświadczenie studenta (Załącznik 1)

UWAGA: Zgodnie z regulaminem studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku kontynuuje naukę na drugim kierunku nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra.

Wzory wniosków znajdują się na stronie głównej Uczelni oraz na stronie WPiT

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów można składać w terminie od 01.10.2020 do 20.10.2020  w pokoju C-7 w godzinach dyżurów WKS.

Godziny dyżurów WKS zostaną podane po rozpoczęciu roku akademickiego.

 

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021

Stypendium socjalne wyższe  - 900,00 zł

Stypendium socjalne niższe   - 700,00 zł

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 1300,00 zł

Stypendium dla niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu lekkim - 400,00 zł

Stypendium dla niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym - 600,00 zł

Stypendium dla niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu znacznym - 800,00 zł

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

J.Newerli-Guz
29.09.2020
Wprowadzenie:
M.Schmidt 29.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 05.10.2020