Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Studia na specjalności Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania odpadami w obiegu zamkniętym oraz monitorowania i ochrony ekosystemów wodnych. W trakcie studiów student zdobywa wszechstronną wiedzę umożliwiającą dokonywanie oceny zagrożeń środowiska związanych z działalnością człowieka oraz poszukiwania rozwiązań zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Nabywa też umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu działania na rzecz inwestycji proekologicznych. Dodatkowym atutem studiów na tej specjalności jest to, iż dostarczają one studentowi wiedzy i umiejętności umożliwiających uzyskanie podczas trwania nauki certyfikatu Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, wydawanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Kończąc studia, absolwent jest przygotowany do efektywnego zarządzania gospodarką odpadami w specjalistycznych przedsiębiorstwach lub organach administracji publicznej oraz w instytucjach monitorujących jakość środowiska. Może również podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie zawodowym oraz administracji morskiej.

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 16.03.2023