Inżynieria Jakości i Zarządzanie Produktem

Kierunek: 

Inżynieria Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Studia na specjalności Inżynieria Jakości i Zarządzanie Produktem są adresowane do kandydatów na przyszłych inżynierów, specjalistów w zakresie kreatywnego tworzenia i wdrażania koncepcji, rozwoju i recyklingu produktu. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i nabiera umiejętności analizy i krytycznego myślenia, co pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych problemów o charakterze inżynierskim. Wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia, potrafi identyfikować rozwiązania optymalizujące procesy produkcyjne w kontekście redukcji kosztów i ograniczenia marnotrawstwa. Posiada także kompetencje w zakresie opracowania i wdrażania planów działań korygujących i zapobiegawczych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Szczególnym wyróżnikiem studiów na tej specjalności jest realizacja określonych przedmiotów według programu zgodnego z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., co pozwala studentowi na uzyskanie certyfikatów kompetencji Asystenta Systemu Zarządzania Jakością oraz Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Uzyskanie przez studenta specjalności powyższych certyfikatów PCBC S.A. wzmacnia istotnie wartość dyplomu ukończenia studiów i uwiarygadnia kwalifikacje zawodowe absolwenta. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy oraz nabytym umiejętnościom absolwent specjalności może współpracować z producentami, deweloperami, kierownikami projektów w wielu sektorach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Jest także przygotowany do współpracy z zespołami ds. zapewnienia i kontroli jakości w zakresie opracowania procesów, procedur testowych i wdrożenia systemów, które zapewniają, że produkty i procesy spełniają określone normy jakości i są zgodne z przepisami bezpieczeństwa, spełniając oczekiwania klientów.

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.03.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 06.03.2023