Logistyka i Transport Międzynarodowy

Kierunek: 

Zarządzanie

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

R E K R U T A C J A
w roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy) 
na Studia Podyplomowe
„Logistyka i Transport Międzynarodowy” - edycja VIII

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych (30 punktów ECTS). Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,

WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 2400 zł,

WARIANT III:          8-miesięczny system ratalny po 600 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany po zakończeniu rekrutacji. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Osoby zainteresowane powinny się zarejestrować w systemie elektronicznej rekrutacji: https://irk.umg.edu.pl/pl/ (dostępny od 15.07.2023 r.)  oraz złożyć następujące dokumenty (nr 1 i 2 wygenerowane w systemie):

  1. podanie o przyjęcie na studia (formularz zgłoszeniowy);
  2. oświadczenie o wariantach płatności;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej) na konto wygenerowane w systemie elektronicznej rekrutacji

Po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydata komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych WZNJ do Pani Ewy Simonyan  (58 5586-606) lub do innego pracownika Dziekanatu (budynek główny, pokój B-123 i B-122). Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WZNJ – dostępne tutaj (https://wznj.umg.edu.pl/obsluga-studiow-niestacjonarnych-0 ) lub wysłać pocztą na adres:

Uniwersytet Morski w Gdyni
Dziekanat WZNJ
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Informacje o studiach można również uzyskać u kierownika Studiów Podyplomowych LiTM dr Sławomira Skiby (tel. 58 5586-644 / email: s.skibaatwznj.umg.edu.pl )

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 15-tu słuchaczy studiów podyplomowych – informację o uruchomieniu będzie można uzyskać dopiero pod koniec rekrutacji (początek października)

W przypadku nieuruchomienia studiów, opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi.

 

Ważne dokumenty do pobrania:

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.07.2023