Praktyki

Praktyka zawodowa jest obowiązkowym przedmiotem w trakcie studiów.

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości na kierunku Zarządzanie praktyki zawodowe są realizowane w trakcie trwania 6. semestru, a na kierunku Inżynieria Jakości, praktyki odbywają się po zakończeniu 6. semestru studiów.  Praktyki trwają 4 tygodnie, co odpowiada 20 dniom roboczym lub 160 godzinom pracy.

Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwach i organizacjach sektora prywatnego i publicznego na terenie kraju, których charakter wykonywanej prac jest ściśle związany z realizowanym przez studenta programem studiów na danej specjalności.

Miejsce praktyki wskazuje student, bądź opiekun praktyki na danej specjalności. Oferty praktyk są zgłaszane także przez przedsiębiorstwa, które w tym zakresie współpracują z Biurem Karier Studenckich https://umg.edu.pl/biuro-karier-studenckich.

Celem głównym praktyk jest ugruntowanie wiedzy zawodowej uzyskanej w trakcie studiów oraz jej wykorzystanie podczas zdobywania praktycznych kwalifikacji, a także doskonalenie odpowiednich umiejętności i pozytywnych cech osobowościowych koniecznych z punktu widzenia przyszłej pracy. Studenci w ramach praktyki mają możliwość zdobywania doświadczenia w samodzielnym oraz zespołowym wykonywaniu przydzielonych obowiązków, weryfikacji umiejętności interpersonalnych w zakresie współpracy w zespole pracowniczym oraz w kontaktach z klientami przedsiębiorstwa, a także poznanie własnych możliwości na rynku pracy. Praktykanci mają uzyskać świadomość potrzeby stałego podnoszenia kompetencji zawodowych oraz znaczenia potrzeby poszukiwania praktycznych zastosowań zdobytej w trakcie studiów wiedzy w życiu społecznym. Istotnym celem może być także zbieranie materiałów niezbędnych dla realizacji pracy dyplomowej. 

Cele szczegółowe praktyki są indywidualnie ustalane dla poszczególnych specjalności a ich zakres można znaleźć w ramowych programach praktyk na stronie: http://wznj.umg.edu.pl/praktyki-ogloszenia.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WZNJ

Wytworzył informację:

M.Caban
19.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 19.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 05.06.2023