Zakończyła się pierwsza edycja projektu pt. „Rejs do nauki”

Na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni realizowany jest dwuletni projekt pt. „Rejs do nauki”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki” moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu. Kwota dofinansowania wynosi 100000,00 zł., a całkowita wartość projektu - 111200,00 zł.

Realizacja projektu wpisuje się w realizację Strategii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na lata 2020-2024, Cel II. Cel w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i transferu wiedzy i technologii, a także jest zgodny z wytycznymi logo HR Excellence in Research, którym szczyci się Uniwersytet Morski w Gdyni, w obszarze Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników i Zaangażowanie społeczne (Europejska Karta Naukowca, Komisja Europejska, Bruksela, 2006, s. 14.).

Celem projektu jest popularyzacja nauki, promocja wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku młodzieży ze szkół średnich poprzez udział w cyklu wykładów i warsztatów podczas, których mają możliwość zapoznania się z interdyscyplinarnymi osiągnięciami naukowymi. Działania realizowane w ramach projektu mają pobudzić młodych ludzi do twórczego myślenia i zachęcić ich do pogłębiania wiedzy w różnych obszarach, które są istotne dla środowiska naturalnego, zdrowia człowieka i rozwoju gospodarczego.

W pierwszej edycji projektu, która odbyła się w okresie od listopada do grudnia 2022 roku, pracownicy Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości przeprowadzili 16 wykładów online przy wykorzystaniu platformy MS Teams, w których udział wzięło łącznie 240 uczniów z 12 szkół średnich z trzech województw, tj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego (fot. 1. i fot. 2). Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów szkół średnich.

 Fot. 1 Uczniowie szkoły średniej w Kłaninie      Fot. 2 Uczniowie szkoły średniej w Świeciu

Podczas wykładów młodzież mogła dowiedzieć się między innymi o genezie powstawania bursztynu i rodzajach inkluzji w nim występujących, o źródłach energii odnawialnej z rejonów morskich i sposobach ich pozyskiwania, a także o tym w jaki sposób mogą przyczynić się do ratowania zanikających gatunków zwierząt morskich i zachowania tego ekosystemu oraz prawidłowej segregacji, utylizacji i recyklingu odpadów. Zajęcia dotyczyły także wpływu żywienia na oś mózgowo-jelitową, która jest jednym z elementów regulujących odpowiedź układu nerwowego na stres, wpływie żywności na zdrowie człowieka, zagrożeniach płynących ze spożycia różnych produktów spożywczych. Uczestnicy mogli się również dowiedzieć o rozrastającym się w XXI wieku katalogu zaburzeń odżywiania i determinantach rozwoju tych zaburzeń, co ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce zdrowotnej. Realizowany był także cykl wykładów z zakresu kompetencji miękkich we współczesnym świecie i ich znaczenia w kształtowaniu relacji międzyludzkich. Uczniowie zapoznali się z najistotniejszymi wyzwaniami wynikającymi z rozwoju współczesnych rynków biznesu elektronicznego, ich charakterystyką oraz rolą. Ponadto młodzież dowiedziała się o roli portów i terminali morskich w globalnym systemie logistycznym.

Tak szerokie spektrum tematyczne powoduje, że projekt cieszył się dużym zainteresowaniem młodych ludzi ze szkół średnich, którzy na tym etapie edukacji poszukują inspiracji w wyborze przyszłej drogi rozwoju i dalszej edukacji.

W Polsce wciąż zbyt mało uwagi i wysiłku przykłada się do popularyzacji badań naukowych i upowszechniania osiągnieć naukowych wśród społeczeństwa. Nauka odgrywa we współczesnym świecie kluczową rolę i powinna być dostępna dla najszerszego grona odbiorców, a w szczególności dzieci i młodzieży gdyż ma to bezpośrednie przełożenie na to, jaką drogę wybiorą w dorosłym życiu.

Działania promocyjne projektu były realizowane przez Wydziałową Komisję ds. Promocji przy wsparciu Działu Promocji i Komunikacji UMG. W ramach promocji projektu rozesłano zaproszenia do 150 szkół z trzech województw tj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko mazurskiego.  Informacja o projekcie była również zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Morskiego, na Facebooku, na portalu Trojmiasto.pl a także w biuletynie „Ratusz” wydawanym przez Urząd Miasta Gdyni oraz w kwartalniku „Uniwersytecki Kurier Morski”.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach projektu. Szczegóły znajdują się na stronie https://wznj.umg.edu.pl/rejs-do-nauki

 

Autorka:

Kierownik projektu
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy
dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. UMG

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

J.Kizielewicz
16.02.2023
Wprowadzenie:
M.Schmidt 16.02.2023
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 17.02.2023