INFORMACJE DLA STUDENTA / SŁUCHACZA / DOKTORANTA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych: Akademia Morska w Gdyni, ulica Morska 81-87.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Paulina Jaroś, tel. 58-5586-312, email: p.jarosatau.am.gdynia.pl                                  

            Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tzn.:

            1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
w szczególności określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jak również na podstawie wydanych aktach wykonawczych.

            2. przetwarzanie w określonych wypadkach jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pani stroną.

            3. w określonych przypadkach podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

            Przetwarzanie ww. danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii Morskiej w Gdyni na podstawie aktualnie obowiązujących krajowych przepisów m.in. z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, w celu wykonywania zadań ustawowych jako płatnika odnoszących się do zatrudnienia w charakterze pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, jak również w zakresie wypłat stypendiów i innych świadczeń - związanych z obliczeniem i poborem podatków lub innych należności publicznoprawnych.  

            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania do nich dostępu na zasadach i w zakresie przewidzianym przez odpowiednie ustawy lub inne właściwe przepisy,
w szczególności właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, czy państwowa inspekcja pracy.

            Przetwarzane przez Akademię Morską w Gdyni jako administratora Pani/Pana dane osobowe zaliczają się do kategorii zwykłych danych osobowych. W przypadkach ściśle określonych w art. 9 ust. 2  RODO mogą być przetwarzane dane szczególnych kategorii.     

            Podanie danych osobowych jest obligatoryjne - wynika z powyższych publicznoprawnych obowiązków Akademii Morskiej lub jest skutkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować w szczególności niemożnością realizacji rekrutacji, obowiązku prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich zgodnie z przysługującymi Akademii Morskiej uprawnieniami. Odmowa podania danych w przypadku zawarcia umowy skutkować będzie koniecznością jej wcześniejszego zakończenia. 

            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.

            Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Przewidziane w RODO prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jest ograniczone z uwagi na treść ww. przepisów ustaw
i innych przepisów,  które nakazują Akademii Morskiej przechowywanie określonych danych przez prawem określony czas.

            Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

P.Jaroś
07.06.2018
Wprowadzenie:
M.Schmidt 07.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021