Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Dnia 12 października 2017r. na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

 

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski powitał licznie przybyłych do Auli AMG im. T. Meissnera  gości oraz  studentów  I roku, studiów pierwszego i drugiego stopnia, kierunków: Towaroznawstwo oraz Innowacyjna Gospodarka.

Po wprowadzeniu Sztandaru Chór Akademii Morskiej w Gdyni pod kierunkiem Karola Hilla wykonał pieśń Gaudeamus Igitur.

Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski wygłosił przemówienie inauguracyjne, wskazując na stały rozwój naukowo – dydaktyczny kadry i dążenie do podnoszenia jakości kształcenia oraz rozwoju infrastruktury dydaktycznej.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Mirosław Czechowski, zachęcając studentów  do  efektywnego  wykorzystanie czasu studiów. Podkreślił jak ważną rolę, dla funkcjonowania w przyszłych realiach zawodowych, odgrywają: zdobyta podczas studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. 

Przedstawicielka Parlamentu Studentów pani Magdalena Żółkowska  zachęcała do angażowania się w życie studenckie poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich oraz działaniach Parlamentu.

Po wysłuchaniu przemówień Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa – prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski wraz z Prorektorem ds. kształcenia prof. dr. hab. inż. Mirosławem Czechowskim wręczyli listy gratulacyjne studentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wykład inauguracyjny Pt.: „Morska żegluga pasażerska – kierunki i perspektywy rozwoju”” wygłosiła dr hab. Joanna Kizielewicz , prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni.

Wszystkim studentom życzymy realizacji swoich zamierzeń i celów oraz  satysfakcji, wynikających ze studiowania i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej. Pracownikom zaś dalszych sukcesów w działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej!

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

A.Suszek
17.10.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 17.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 11.08.2021