Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

Kierunek: 

Nauki o Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami

Kierunek: Nauki o Jakości

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,

 


 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Wdrażania modelu gospodarki bezodpadowej (wiążącego się z zasadami ekonomii cyrkulacyjnej),
 • Wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce bezodpadowej (zamknięcie cyklu życia produktów, materiałów),
 • Produkcji wyrobów nie generujących odpadów lub projektowania wyrobów umożliwiających ich ponowne wykorzystanie po użyciu, jako surowce do produkcji kolejnych wyrobów,
 • Segregacji, transportu, składowania i przetwarzania odpadów w tym współczesnych technologii recyklingu materiałowego, surowcowego, energetycznego i biologicznego odpadów,
 • Technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych,
 • Roli materiałów biodegradowalnych w opakowalnictwie i produkcji wyrobów przemysłowych,
 • Zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska,
 • Nowoczesnych metod analitycznych, statystycznych i programów komputerowych stosowanych w monitoringu środowiska,
 • Podstaw prawnych ochrony środowiska naturalnego,
 • Rodzaju zagrożeń i zanieczyszczeń ekosystemów morskich oraz ich wpływu na środowisko naturalne
 • Procedur zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, w tym morskiego.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Oceny społecznej i etycznej odpowiedzialności za działania wpływające na środowisko naturalne,
 • Analizowania cyklu życia towaru w aspekcie wytwarzanych odpadów i ścieków,
 • Obsługi programów komputerowych stosowanych w monitoringu środowiska,
 • Przedsiębiorczego działania i myślenia w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce bezodpadowej,
 • Kreatywnego poszukiwania i wykorzystania nowych źródeł surowców odnawialnych i recyklingowych (w tym biodegradowalnych),
 • Powiązania uwarunkowań społecznych, technologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych w ochronie środowiska morskiego i gospodarce bezodpadowej,
 • Działania na rzecz inwestycji proekologicznych w zakresie zagospodarowania odpadów,
 • Ciągłego poszerzania wiedzy oraz rozwoju kompetencji niezbędnych do odpowiedzialnej realizacji zadań należących do towaroznawcy.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • Przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami,
 • Przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej (zakłady zagospodarowania odpadów, oczyszczalnie ścieków itp.)
 • Wyspecjalizowanych jednostkach analizujących rynek odpadów,
 • Instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska,
 • Firmach doradczych na stanowiskach związanych z zagadnieniami gospodarki bezodpadowej oraz ochrony środowiska, a także administracji morskiej,
 • Placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie zawodowym.

Studenci specjalności Gospodarka Bezodpadowa mają możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta systemu Zarządzania Środowiskowego.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
M.Schmidt 12.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 06.05.2022