Menedżer Systemów Zarządzania

Kierunek: 

Nauki o Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Menedżer Systemów Zarządzania

Kierunek: Nauki o Jakości

Studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

– 3 semestry dla absolwentów z tytułem inżyniera - dyplom magistra inżyniera,


 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Absolwent posiada wiedzę w zakresie:

 • Znormalizowanych systemów zarządzania, w tym:
  • systemu zarządzania jakością (zgodnie z normami ISO serii 9000);
  • systemu zarządzania środowiskowego (zgodnie z normami ISO serii 14000);
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (zgodnie z normami ISO serii 22000);
  • systemu zarządzania jakością w laboratorium (zgodnie z normą ISO/IEC 17025);
  • systemu zarządzania energią (zgodnie z normami ISO serii 50000);
  • Wewnętrznego Systemu Kontroli;
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnie z normami ISO serii 27000);
 • Nowoczesnych modeli biznesowych oraz ekonomii menadżerskiej;
 • Statystycznych technik/modeli sterowania i monitorowania i doskonalenia  jakości;  
 • Metod oceny autentyczności i identyfikowalności towarów;
 • Procesów kształtujących  jakość produktów podczas produkcji, transportu i przechowywania;
 • Nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w ocenie jakości towarów.

 

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • Planowania i praktycznej implementacji oraz doskonalenia wymienionych powyżej systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych wszystkich branż;
 • Szacowania i zarządzania ryzykiem w celu utrzymania optymalnego poziomu bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa energetycznego w organizacji;
 • Projektowania innowacyjnych produktów oraz doskonalenia jakości towarów spożywczych
  i przemysłowych w całym cyklu ich życia;
 • Doboru i stosowania modeli statystycznych oraz nowoczesnych metod analitycznych kształtowania i oceny jakości produktów;
 • Wykonywania usług rzeczoznawczo-kontrolnych, w tym kontroli jakościowej i ilościowej artykułów rolno-spożywczych oraz ładunków masowych;
 • Przygotowania ekspertyz dotyczących wartości i jakości towarów/ładunków;
 • Oceny autentyczności oraz projektowania systemów identyfikowalności towarów,
 • Projektowania, wdrażania oraz oceny systemów zarządzania w laboratoriach pomiarowych
  i badawczych;
 • Prowadzenia własnej działalności gospodarczej w oparciu o założenia nowoczesnych modeli biznesowych;
 • Kierowania zespołem rozwiązującym problemy związane z jakością produktów i usług;
 • Ciągłego poszerzania wiedzy oraz rozwoju kompetencji niezbędnych do odpowiedzialnej realizacji zadań należących do specjalisty w zakresie zarządzania i jakości.

 

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

To, co szczególnie wyróżnia tę specjalność, to realizowany w trakcie studiów program zgodny z wytycznymi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A w Warszawie. Realizowane w toku studiów przedmioty przygotowują studentów do uzyskania siedmiu certyfikatów kompetencji, w tym Asystenta Systemu Zarządzania Środowiskowego, Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Asystenta Systemu Zarządzania w Laboratorium, a także Asystenta Systemu Zarządzania Energią i Asystenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dodatkowym atutem studiowania na tej specjalności jest możliwość uzyskania certyfikatu  Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnika Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Absolwenci specjalności Menadżer Systemów Zarządzania, wyposażeni w wiedzę
i praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnych modeli biznesowych oraz planowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania, mogą podjąć pracę zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych, doradczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Są oni przygotowani do pracy na stanowiskach menadżerskich w firmach wdrażających i/lub posiadających znormalizowane systemy zarządzania. Mogą podejmować zatrudnienie jako specjaliści w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W dobie ograniczeń w dostępie do informacji nasi absolwenci są kompetentnymi specjalistami w zakresie szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji
w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Dodatkowym atutem absolwentów tej specjalności jest gruntowne przygotowanie do pracy w organizacjach prowadzących obrót towarami podwójnego zastosowania.

Absolwenci specjalności Menadżer Systemów Zarządzania są również przygotowani do podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach rzeczoznawczo-kontrolnych, w jednostkach akredytujących i certyfikujących oraz laboratoriach pomiarowych i badawczych.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Powstanie/modyfikacja specjalności odbywa się w ramach projektu unijnego "Wykształcenie ma znaczenie" - więcej szczegółów

Studenci specjalności Menedżer Systemów Zarządzania  mają możliwość odbywania płatnych staży finansowanych z projektu "Wykształcenie ma znaczenie".

Termin rekrutacji: 

II
Wprowadzenie:
M.Schmidt 12.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
B.Kulaszewicz 30.11.2022