Zarządzanie Projektami

Kierunek: 

Zarządzanie

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

R E K R U T A C J A
w roku akademickim 2021/2022 
na Studia Podyplomowe
„Zarządzanie Projektami”  (edycja I)

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 176 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2700 złotych.

 System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:    jednorazowo za 2 semestry z góry 5400 zł,
  • WARIANT II:    2  równe semestralne raty po 2700 zł,
  • WARIANT III:   miesięczny system ratalny po 650 zł (8 rat),

     

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 270 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany w systemie IRK (wzór Załącznik nr 1),
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczoną za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 270,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Zarządzanie Projektami” - I edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości do Pani Karoliny Hinc (58 55-86-587) lub do innego pracownika Dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B123) do 30.09.2021 r. Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WZNJ.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 12-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Pliki do pobrania:

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 10.07.2018
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 09.06.2021