Zarządzanie Jakością Towarów

Kierunek: 

Nauki o Jakości

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Zarządzanie Jakością Towarów

Kierunek: Nauki o Jakości

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia – 7 semestrów - dyplom inżyniera

 

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ ?

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • Podstaw ekonomii oraz zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Podstaw chemii, fizyki, biochemii oraz mikrobiologii niezbędnych dla towaroznawcy,
 • Towaroznawstwa produktów spożywczych i przemysłowych,
 • Rodzajów opakowań i ich zastosowań w towaroznawstwie,
 • Inżynierii i technologii procesów produkcyjnych,
 • Materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań,
 • Towaroznawczych metod ocen produktów,
 • Analizy instrumentalnej stosowanej w towaroznawstwie,
 • Wpływu procesów transportowych na jakość towarów,
 • Zasad gospodarki magazynowej,
 • Oddziaływania produktów oraz procesów technologicznych na środowisko,
 • Wymagań i znaczenia znormalizowanych systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, bezpieczeństwem informacji) w działalności przedsiębiorstw.

 

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE ?

Absolwent posiada umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Identyfikowania, analizy i interpretacji norm oraz przepisów prawnych dotyczących produktów,
 • Kształtowania oraz zapewnienia jakości produktów i usług,
 • Oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań,
 • Stosowania metod oceny jakości produktów i usług,
 • Obsługi urządzeń laboratoryjnych, wykonywania analiz laboratoryjnych oraz interpretacji ich wyników,
 • Projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi oraz usługowymi z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych oraz społecznych,
 • Rozwiązywania problemów związanych z magazynowaniem, transportem oraz obrotem towarami,
 • Oceny cyklu życia produktów i usług w aspekcie oddziaływania na środowisko,
 • Projektowania, dokumentowania, wdrażania oraz auditowania znormalizowanych systemów zarządzania,
 • Pracy w zespołach rozwiązujących problemy z zakresu towaroznawstwa,
 • Pozyskiwania, analizy oraz wykorzystania informacji niezbędnych dla towaroznawcy.

 

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych różnych branż, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znajdują zatrudnienie na stanowiskach związanych z kształtowaniem oraz zapewnieniem jakości wyrobów i usług, a także wdrażaniem i utrzymaniem znormalizowanych systemów zarządzania. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach pomiarowych i badawczych, jednostkach akredytujących i certyfikujących, oddziałach kontroli towarowo-celnej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz strukturach UE w zakresie tworzenia warunków prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów oraz kreowania polityki produktowej.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021