Ekonomia Menedżerska

Kierunek: 

Zarządzanie

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Ekonomia Menedżerska

Kierunek: Zarządzanie

Studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia – 6 semestrów - dyplom licencjata

Współczesne środowisko ekonomiczne wymaga od specjalistów i kierowników wszystkich szczebli zarządczych rozumienia zmian zachodzących w działalności przedsiębiorstw i instytucji finansowych, jak również gospodarstw domowych oraz samego państwa. Pogłębiona wiedza z zakresu współczesnej ekonomii i zarządzania, oparta na umiejętnościach analitycznych oraz podbudowana znajomością uwarunkowań społecznych pozwoli absolwentom specjalności podejmować skuteczne decyzje w praktyce gospodarczej. Cechy te umożliwią im podejmowanie pracy w sektorze prywatnym i publicznym na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych.

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • Teorii ekonomii i zarządzania,
 • Efektywnego gospodarowania i wykorzystania zasobów,
 • Tworzenia, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz metod badania otoczenia,
 • Pozyskiwania informacji o otoczeniu przedsiębiorstw,
 • Metod optymalizacji decyzji gospodarczych (analiza danych, wnioskowanie, prognozowanie i symulacje),
 • Finansowania działalności gospodarczej, rachunkowości i sprawozdawczości,
 • Sposobów podejmowania decyzji przez menedżerów z zastosowaniem różnych metod, technik i modeli wykorzystywanych w ekonomii i zarządzaniu,
 • Prawa gospodarczego i kodeksu pracy.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE? 

Zdobędziesz umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Wyszukiwania, gromadzenia, analizy i interpretacji danych gospodarczych,
 • Wykorzystywania metod i narzędzi analizy ekonomicznej oraz wiedzy z innych dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej menedżera,
 • Stosowania metod i technik wspomagających podejmowanie decyzji w oparciu o wiarygodne dane źródłowe,
 • Uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie biznesu,
 • Efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • Kreatywnego myślenia,
 • Sprawnego podejmowania decyzji,
 • Pracy samodzielnej i zespołowej.

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Specjalność adresowana jest do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych, a także innych osób chcących wypełniać funkcje kierownicze i przywódcze w społeczeństwie. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwią prowadzenie własnego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku lokalnym, regionalnym, jak i w warunkach międzynarodowej konkurencji. Absolwent specjalności będzie mógł podjąć pracę w dużych przedsiębiorstwach, w działach zajmujących się monitorowaniem otoczenia, analizą biznesową i prognozowaniem. Może zatem podejmować pracę na różnych stanowiskach, a zwłaszcza w charakterze przedsiębiorcy, specjalisty, analityka, eksperta, urzędnika, działacza społecznego, etc.

Zobacz szczegółowy program studiów: link

Termin rekrutacji: 

VI-IX
Wprowadzenie:
M.Schmidt 20.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
M.Schmidt 26.08.2021