Laboratoria Chemiczne

Pracownie i laboratoria KJPPCh służą celom naukowym i dydaktycznym, w ramach których realizowane są prace inżynierskie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.  W Katedrze prowadzone są badania z zakresu bezpiecznego transportu substancji chemicznych i ładunków masowych drogą morską, biodegradacji materiałów polimerowych w naturalnych środowiskach wodnych, kompostach i płynach ustrojowych oraz badania dotyczące odzysku materiałów i energii w gospodarce o obiegu zamkniętym.

KJPPCh dysponuje następującą bazą laboratoryjną:

Laboratoria Chemii Nieorganicznej, Organicznej i Fizycznej, w których student zapoznaje się z podstawowymi właściwościami chemicznymi związków nieorganicznych i organicznych oraz poznaje metody fizykochemiczne badania towarów niezbędne w pracy towaroznawcy;

Laboratorium Artykułów Przemysłowych, w którym student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi kształtowania i metod oceny jakości towarów przemysłowych;

Laboratorium Paliw, Smarów i Wody, gdzie student zapoznaje się z eksploatacyjnymi właściwościami oraz metodami oceny jakości paliw, smarów oraz wody stosowanymi na statkach;  

Laboratorium Ładunków Niebezpiecznych, w którym student charakteryzuje właściwości ładunku istotne z punktu widzenia transportu morskiego oraz ocenia zagrożenia związane z transportem towarów niebezpiecznych;

Laboratorium Badawcze Ładunków Masowych, gdzie prowadzone są badania właściwości transportowo-technologicznych stałych ładunków masowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na morzu;

Laboratorium Badawcze Analiz Polimerowych, w którym otrzymywane są nowe degradowalne materiały polimerowe, badane są ich właściwości fizyko-chemiczne oraz charakteryzowane mechanizmy degradacji.

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
28.06.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 28.06.2017
Ostatnia modyfikacja:
b.borzyszkowska 08.09.2021