Projekty badawcze

dr hab. Joanna Kizielewicz prof. UMG

 • Projekt pn. „Badanie zachowań nabywczych pasażerów podróżujących promami na trasie Gdynia-Karlskrona”; Akademia Morska w Gdyni, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Szkolnictwo wyższe i Nauka”, Działanie 4.2.  „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”; 2012 – kierownik projektu badawczo-wdrożeniowego.
 • Projekt pn. „Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów i marketing turystyki wodnej
  w południowej obręczy Bałtyckiego – MARRIAGE”, Urząd miasta Szczecin - członek zespołu ekspertów.
 • Projekt pn. „The impact of structural changes in tourism demand in terms of mass tourism” (Utjecaj strukturnih promjena turističke potražnje u uvjetima masovnog turizma, Sveučilište u Dubrovniku) realizowany przez Uniwersytet w Dubrovniku (Chorwacja), 2012-2014 – członek zespołu badawczego.
 • Projekt pn. „Zachowania nabywcze pasażerów statków wycieczkowych zawijających do portu morskiego w Gdyni”, projekt badawczo-wdrożeniowy zrealizowany we współpracy z biurem podróży Baltic Gateway Poland z siedzibą w Gdyni, 2014, - kierownik projektu badawczo-wdrożeniowego.
 • Projekt pn. „Baltic City Tourism – Strategie i instrumenty wspólnego międzynarodowego rynku turystycznego miast bałtyckich”, 2000 – 2001, Phare ECOS – Overture, 2001, Wydział Polityki Gospodarczej i Referat Integracji Europejskiej UM Gdyni - członek zespołu badawczego.
 • Projekt ZPORR 2004-2006 nr Z/2.22/II/2.1/11/03/05, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego - autorka i koordynatorka projektu edukacyjno-doradczego.
 • Projekty POKL 2007-2013 współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, 2006-2012 (9 projektów nr: POKL.WND.08.01.01-22-074/08; POKL.06.01.01-22-189/08; POKL.06.01.01-22-055/09; WND-POKL.09.04.00-22-051/09; WND-POKL.08.01.01-22-265/09; POKL.08.01.01-04-170/09;  POKL.08.01.01-04-230/10;  WND-POKL.08.01.01–22–288/10; WND-POKL.08.01.01-22-247/10) – autorka i koordynatorka projektów edukacyjno-doradczych.

Prof. dr hab. Barbara Marciszewska

 • Innovations and quality management in cultural tourism (2000-2003) – finansowany przez Komisję Europejską.
 • Badania statutowe (9 projektów).
 • Badania rynku turystycznego (na zamówienie organów samorządu terytorialnego).
 • Badania preferencji turystów podczas Euro 2012 w Gdańsku ( w ramach jednego  międzynarodowego konsorcjum badawczego oraz w drugim – krajowym zespole).
 • Projekty badawcze dla dydaktyki szkoły wyższej – liczne

dr hab. Oskar Czechowski, prof. UMG

 • Projekt pn. „AirCisowa – system identyfikacji źródeł zanieczyszczeń powietrza” - kierownik części analitycznej projektu oraz autor wszystkich rozwiązań matematycznych i twórca aplikacji softwarowej; projekt w fazie projektowej.
 • Projekt pn. “AirVarsovia - environmental management system project in area of air protection in Warsaw Agglomeration (director of quantitative and information system part of the project) currently in implementation from 2017; http://wip.um.warszawa.pl/ - kierownik części analitycznej projektu oraz autor wszystkich rozwiązań matematycznych i twórca aplikacji softwarowej.
 • Projekt pn. “Sadecki Basin in Healthy Atmosphere”, http://www.nowysacz.pl/pomiary-powietrza manager of quantitative part of project - kierownik części analitycznej projektu oraz autor wszystkich rozwiązań matematycznych.
 • Projekt pn. “AirPomerania”, nr WND –RPPM.05.03.00-00-02/09, http://airpomerania.pl/en/  – manager of quantitative part of project.
 • Projekt pn. „System analityczny oceny jakości danych pomiarowych z automatycznych sieci monitorujących stan atmosfery aglomeracji miejsko przemysłowych oraz prognoz ostrzegawczych wysokich stężeń zanieczyszczeń w atmosferze oparty na metodologii statystycznej”; Projekt KBN PostDocII, nr PBZ/MEiN/01/2006/53.
 • Projekt pn. “Strukturalno - czasowa analiza negatywnych zjawisk ekologicznych w Aglomeracji Gdańskiej”; GRANT KBN/BW 2320-5-0239-9.
 • Projekt pn. “Prognozowanie stężenia dwutlenku azotu w atmosferze na przykładzie Aglomeracji Gdańskiej”; GRANT KBN/BW 2320-5-0087-1.
 • Projekt pn. “Modelowanie stężeń dwutlenku azotu w atmosferze”; GRANT KBN/BW 2320-5-0111-2.

dr inż. Aleksandra Grobelna

 • Ekspert Tematyczny i Doradca dla Członków i Partnerów Gdyńskiej Rady Turystycznej (od 01.2020)
 • Projekt zespołowy „Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności” WPiT/2020/PZ/07 – członek (kontynuacja)
 • Projekt zespołowy „Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności” WPiT/2019/PZ/07 - członek
 • Projekt pn. „Badania nad wybranymi uwarunkowaniami kreatywności pracowników branży hotelarskiej” w ramach projektu „STER dla B+R”, Akademia Morska w Gdyni, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, :Szkolnictwo wyższe i Nauka”, Działanie 4.2.  „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”; 2013-2014 - kierownik projektu badawczego.
 • Projekt pn. „Ocena atrakcyjność wydarzenia Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów jako instrumentu promocji turystycznej miasta Gdynia”, 2016 - członek zespołu badawczego.
 • Projekt pn. „Baltic City Tourism – Strategie i instrumenty wspólnego międzynarodowego rynku turystycznego miast bałtyckich”, 2000 – 2001, Phare ECOS – Overture, 2001, Wydział Polityki Gospodarczej i Referat Integracji Europejskiej UM Gdyni - członek zespołu badawczego.

dr Tomasz Studzieniecki

 • Projekt pn. „MARRIAGE – better marina management, harbour network consolidation and water tourism marketing in the southern Baltic rim” w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk, „Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina” – koordynator projektu.
 • Projekt pn. „BSTC- Baltic Sea Tourism Center – Sustainable development structures for active tourism”,  Program INTERREG Południowy Bałtyk - ekspert.
 • Projekt pn. „Panorama Dvina Daugava – development of  cultural tourism between the three states”, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) - ekspert.
 • Projekt pn. „Amber Heritage Network - system wymiany doświadczeń i informacji w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa bursztynowego w regionie południowo - wschodniego Bałtyku”. Grant Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - koordynator naukowy.
 • Projekt pn. „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku”,  Program Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” 2007-2013 - ekspert ds. turystyki
 • Projekt pn. “Attractive Hardwoods - Best practise in tourism development, marketing and sustainable management of Attractive Hardwoods” INTERREG Południowy Bałtyk - ekspert zewnętrzny ds. turystyki.
 • Projekt „The Coastal Factor in the Competitive Advantage of the Russian Exclave Region:  Strategies  and  Mechanisms  for  Implementation  amid Geopolitical and Geoeconomic Turbulence”, Grant Rządu Federacji Rosyjskiej No. 18-05-00083, członek zespołu badawczego
 • Projekt „Russian Baltic: state, problems, prospects”, grant of the Russian Geo-graphical Society nr 47/2016, członek zespołu badawczego.

dr Hanna Mackiewicz

 • Projekt SYNERGIA pn. Nowy model współpracy pomiędzy NGO, a sektorem prywatnym – Pilotaż, 2018-2019, w ramach 4 priorytetu Silne organizacje pozarządowe. Projekt społeczny zgłoszony przez Fundację Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA, współpraca w opracowaniu raportu, doradca, mentor.
 • Projekt pn. “SMOK- skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie współpracy z uczniami niepełnosprawnymi”, 2013/2014 – projekt badawczy realizowany przy współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Sopocie, członek zespołu badawczego - moderator zbierania danych metodą pomiaru jakościowego.

dr Michał Igielski

 • Projekt indywidualny „Zarządzanie kluczowymi kompetencjami pracowników przedsiębiorstw branży morskiej z województwa pomorskiego – II etap” WPiT/2020/PI/09– koordynator. 
 • Projekt indywidualny „Zarządzanie kluczowymi kompetencjami pracowników przedsiębiorstw branży morskiej z województwa pomorskiego” WPiT/2019/PI/12 – koordynator.
 • Projekt pn. “Identyfikacja pracowników wiedzy w przedsiębiorstwach z Regionu Morza Bałtyckiego”, 2014-2017, Parlament Hanzeatycki w Hamburgu, projekt badawczy, koordynator zespołu badawczego.
 • Projekt pn. “Dual Vocational Training for the Qualification and Integration of Young People and the Strengthening of Innovation in SMEs”, 2015-2017, Parlament Hanzeatycki w Hamburgu, Baltic Sea Academy, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Hamburg Institute for Vocational Education, Nordic Crafts Forum, Riga Latvian Chamber of Crafts, Vilnius VET Public Institution Vilnius Builder Center, Kontiki Kontiki Vocational Training AG, Lodz Craft Chamber of Lodz , projekt badawczo-wdrożeniowy, koordynator z ramienia WHSZ w Słupsku.
 • Projekt pn. “Work - based Learning around Mare Balticum”, 2015-2017, Parlament Hanzeatycki w Hamburgu, Baltic Sea Academy, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, projekt badawczo-wdrożeniowy, koordynator z ramienia WHSZ w Słupsku

dr Edyta Spodarczyk

 • Projekt SYNERGIA pn. „Nowy model współpracy pomiędzy NGO, a sektorem prywatnym – Pilotaż, 2018-2019, w ramach 4 priorytetu Silne organizacje pozarządowe. Projekt społeczny zgłoszony przez Fundację Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA, współpraca w opracowaniu projektu, doradca,mentor
 • Projekt pn. “Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik dobrych praktyk", realizowanego przez Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” wraz  z Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” i Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego z Sofii, 2013 , współpraca przy opracowaniu narzędzia badawczego

dr Marzena Wanagos

 • Projekt pn.„Potencjał usług hotelarskich Gdyni w rozwoju turystyki biznesowej i konferencyjnej”, Uniwersytet Morski w Gdyni-Urząd Miasta Gdynia, 2018 (koordynator, współautor)
 • Projekt pn.„Lokalnie lepiej” – Lokalna Grupa Działania „Małe Morze”, 2011-2012 (trener w projekcie)
 • Projekt pn.„Wykorzystanie narzędzi promocji w działaniach samorządów terytorialnych”, Akademia Morska w Gdyni (1036/BW/GU/2009) (koordynator, autor)
 • Projekt pn.„Współpraca samorządów terytorialnych” (1041/BW/GU/2010) (koordynator, autor)
 • Projekt pn.„Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020” opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki SA na zlecenie Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (członek zespołu)
 • Projekt pn.„Program Promocji i Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego”, ŚROT, Kielce 2008 (autor)
 • Projekt pn.„Strategia rozwoju gminy Sulęczyno do 2015 roku”, Fundacja “Agencja Rozwoju Regionalnego” Gdańsk (współautor)
 • Projekt pn.„Koncepcja Szlaku Turystycznego Śladami Mennonitów”, Gdańsk-Cedry Wielkie,  2007 (współautor)
 • Projekt pn."Koncepcja rozwoju czterech szlaków turystyki kulturowej (Szlak Latarni Morskich, Szlak Zabytków Hydrotechniki, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Bursztynowy)", Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Realizacja - rok 2007, zakres: prace analityczne i koncepcyjno-strategiczne dotyczące rozwoju turystyki w regionie pomorskim wraz z opracowaniem publikacji, dofinansowanie projektu: Ministerstwo Sportu i Turystyki (koordynator, współautor)
 • Projekt pn.„Rewitalizacja zabytków i promocja transgranicznych szlaków turystyki kulturowej” (CROSSBALT) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki - rok 2006, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (koordynator, współautor)
 • Projekt pn.„Zwiększenie dostępności do obiektów turystyki kulturowej w regionie przygranicznym Morza Bałtyckiego”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki - rok 2006, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (koordynator, współautor)
 • Projekt pn.„Program szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych” (Turystyka – Wspólna Sprawa), na zlecenie F5 Konsulting w Poznaniu, PBS DGA w Poznaniu, wrzesień 2007 – luty 2008, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, SPO RZL 2004-2006 (szkolenia – trener)
 • Projekt pn.„Program Szkoleń dla Turystyki”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2005 (koordynator, współautor)
 • Projekt pn.„Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2004 (koordynator, autor koncepcji)
 • Projekt pn.„Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim
  na lata 2004-2013”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (koordynator, autor koncepcji)
 • Projekt pn.„Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (koordynator, redaktor)
 • Projekt pn.Koncepcja rozwoju funkcji turystycznych miasta Gdańska”, Biuro Rozwoju Gdańska (autor)
 • Projekt pn.„Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego”, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2005 (członek zespołu)
 • Projekt pn.„Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego”, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2000 (członek zespołu ekspertów)
 • Projekt pn.„Strategia rozwoju turystyki w gminie Krokowa”, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk 2001 (współautor)

dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka

 • Projekt zespołowy „Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności” WPiT/2020/PZ/07 – realizator (kontynuacja)
 • Projekt zespołowy „Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności” WPiT/2019/PZ/07 - realizator
 • Projekt pt. “Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik dobrych praktyk", realizowany przez Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” wraz z Fundacją „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji” i Bułgarską Izbą Branżową Przemysłu Maszynowego z Bułgarii, 2013-2014 – współpraca przy opracowaniu narzędzia badawczego i raportu z badania.
 • Projekt dotyczący opracowania strategii społecznej odpowiedzialności, usprawnienia modelu komunikacji wewnętrznej i wybranych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi (opisy stanowisk pracy, system ocen okresowych pracowników) w firmie Blue Media S.A. w Sopocie zrealizowany w ramach projektu „STER dla B+R”, Akademia Morska w Gdyni, Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, „Szkolnictwo wyższe i Nauka”, Działanie 4.2.  „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”; 2012 – koordynator naukowy, autorka i  realizatorka badań ankietowych, ekspert.
 • Grant KBN pt. „Model projakościowej polityki w bankach”, nr 5 H02C 006 20, 01.04.-31.12.2001 - realizator.

dr Bartosz Surawski

 • Projekt zespołowy "Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności" WPiT/2020/PZ/07- członek zespołu.
 • Projekt zespołowy "Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności" WPiT/2019/PZ/07- członek zespołu.

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

M.Schmidt
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 26.10.2020