Badania naukowe

Obszary działalności badawczej i dydaktycznej KZIE:

 

Zarządzanie w podmiotach prywatnych, publicznych i organizacjach pozarządowych

 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Marketing i badania marketingowe.
 • Strategie i modele biznesowe w przemyśle, rolnictwie oraz usługach (m.in. w turystyce, hotelarstwie, gastronomii i in.).
 • Projektowanie systemów zarządzania procesami innowacyjnymi w MŚP.
 • CSR w działalności podmiotów gospodarczych i publicznych.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich w organizacjach.
 • Partycypacja w zarządzaniu w podmiotach publicznych.
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi i pozarządowymi.

Analiza i modelowanie zjawisk i procesów gospodarczych

 • Badania terenowe (sondażowe, wywiady, badanie opinii publicznej itp.) projektowanie badania (metoda reprezentacyjna) i przeprowadzenie badań terenowych w Polsce i Europie.
 • Projektowanie badań statystycznych, estymacja i dobór modeli statystycznych dla wszystkich skal pomiarowych, budowa raportów i wnioskowanie.
 • Ocena finansowych skutków wdrażania projektów inwestycyjnych, w tym ocena opłacalności pod kątem finansowym, analiza kondycji finansowej podmiotu, ocena warunków opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.
 • Ocena możliwości rozwoju oraz potencjału podmiotów gospodarczych i ekonomii społecznej.
 • Modele wzrostu i rozwoju gospodarczego, uwzględniające ekonomiczne aspekty procesów globalizacji, integracji oraz regionalizacji.
 • Proces podejmowania decyzji konsumenckich, postawy i zachowania.

 

Potencjał gospodarki morskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionów nadmorskich  oraz gospodarki krajowej 

 • Specyfika rynków pracy w różnych sektorach gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem pracy na morzu w ujęciu krajowym, unijnym i globalnym.
 • Kierunki zmian w strukturze rodzajowej i własnościowej morskiej floty transportowej.
 • Krajowa i unijna polityka morska i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki morskiej.
 • Turystyka morska i nadmorska jako determinanta rozwoju regionu.

 

Analiza i modelowanie matematyczne i eksploracyjne zjawisk i procesów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych

 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Modelowanie stochastyczne/statystyczne i prognozowanie stanu zanieczyszczeń powietrza
  w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.
 • Modelowanie stochastyczne/statystyczne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
 • Ocena jakości danych pomiarowych (np. z sieci automatycznego monitoringu powietrza czy innych baz danych).
 • Zrównoważony i inteligentny rozwój według koncepcji gospodarki opartej na wiedzy.
 • Gospodarowanie przestrzenią oraz współpraca terytorialna, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Bałtyckiej.

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra EiPG

Wytworzył informację:

M.Schmidt
03.11.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 03.11.2017
Ostatnia modyfikacja:
Anonim 01.03.2019