Aktualności

Transgraniczne obszary funkcjonalne podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów 2020

27.10.2020 r.

    

W Brukseli zakończył się XVIII Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020. Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej organizowane przez Europejski Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Impreza jest unikalną platformą komunikacji i rozwoju sieci kontaktów. Integruje regiony i miasta z całej Europy, w tym ich przedstawicieli politycznych, urzędników, ekspertów i naukowców. Pomimo trudności spowodowanych pandemią w tym roku zaoferowano uczestnikom ponad 500 sesji naukowych. Przedstawiciel Katedry Zarządzania i Ekonomii - dr Tomasz Studzieniecki, wspólnie z zespołem z UMCS z Lublina, wziął udział w wirtualnej sesji poświęconej współpracy terytorialnej. Podczas sesji zespół międzyuczelniany przedstawił wyniki nowatorskich badań dotyczących delimitacji i organizacji transgranicznych obszarów funkcjonalnych w Polsce. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołała ożywioną dyskusję. Wkrótce nastąpi publikacja badań w specjalistycznym czasopiśmie naukowym.

Koordynatorem prac jest dr Andrzej Jakubowski z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej
z UMCS w Lublinie.

                                                                               

 

Międzynarodowa Konferencja Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej ICOTC

15.09.2020 r.

Dr Tomasz Studzieniecki z Katedry Zarządzania i Ekonomii był moderatorem sesji naukowej „Współpraca transgraniczna na granicach zewnętrznych i wewnętrznych Unii Europejskiej podczas Międzynarodowej Konferencji Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej „ICOTIC”. Konferencja odbyła się w ramach XIII Forum Europa Nostra w dniach 23-24 września 2020 r. w Brennej. Głównym organizatorem konferencji była w tym roku Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

Konferencję zorganizowano w innowacyjnej formule, z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań, m.in. sesji plenarnych i „roundtable debates”, które koncentrują się na wartościowej dyskusji i wymianie myśli naukowej.

Przedstawiciele ośrodków badawczo-naukowych z 20 krajów, w tym m.in. z Finlandii, Dani, Brazylii, Rosji, Włoch, Niemiec czy Francji, obecni na konferencji zarówno osobiście, jaki i za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacyjnych, uczestniczyli w wykładach  i panelach dyskusyjnych,
w czasie których prezentowali i omawiali wyniki najnowszych badań naukowych, a także budowali sieć kontaktów, która w przyszłości zaowocuje kolejnymi, ciekawymi projektami badawczymi. Wyniki badań prezentowanych podczas konferencji opublikowane będą w wysoko punktowanych czasopismach naukowych indeksowanych między innymi w bazie Web of Science oraz Scopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

28.07.2020 r.

W dniu 16 lipca b.r. zostały zakończone prace nad dokumentem pn. „Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni”. Zadanie oznaczone CRZP/47/2020/AZP było realizowane w okresie od 06 czerwca do 13 lipca 2020 roku w ramach projektu „SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-00-Z218/17).

Strategia marketingowa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni” powstała pod kierunkiem Pracodawcy/Praktyka, Pana Daniela Kędzierskiego,  który jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem, wybitnym specjalistą z zakresu szeroko pojętego marketingu elektronicznego. Pan Daniel reprezentuje firmę FastTony.es, w której pełni funkcję CEO (Chief Executive Officer), jest twórcą innowacyjnych strategii marketingowych oraz rozwiązań dla biznesu, wspiera start-upy, szkoli i doradza.

Z ramienia Uczelni, rolę koordynatora pełniła Pani dr Monika Szyda, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Ekonomii WPiT, która jest również wykładowcą w zakresie marketingu elektronicznego.

Strategia, została opracowana przez studentów kierunku Innowacyjna Gospodarka oraz kierunku Towaroznawstwo Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa UMG, a szczególny udział w jej przygotowaniu mieli: Justyna Horbacz, Iga Waszkiewicz, Sandra Gajcy, Daria Lubocka, Paweł Lubrycht oraz Michał Bentkowski. Działania zaplanowane w strategii będą realizowane w ramach kampanii promocyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a w szczególności przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

 

 

Dr Tomasz Studzieniecki – członkiem Grupy Eksperckiej ds. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

08.06.2020 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk pismem nr EOD 39650/05/2020

z dnia 18 maja 2020 r. zaprosił dra Tomasza Studzienieckiego do Grupy Ekspertów ds. Strategii Województwa Pomorskiego 2030.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 będzie wyznaczała kierunek rozwoju Regionu
w nadchodzącej, trudnej sytuacji niwelującej skutki epidemiczne wirusa COVID 19. Treść tego dokumentu będzie miała bezpośrednie przełożenie na kształt regionalnego programu operacyjnego na lata 2021-2027.

Jednym z filarów rozwoju gospodarczego powinna pozostać turystyka. Wiedza i doświadczenie
dra Studzienieckiego zostaną wykorzystane na rzecz wzmocnienia gospodarki turystycznej wśród priorytetów i celów strategicznych Regionu.

 

 

Międzynarodowe Warsztaty Współpracy Transgranicznej w Białej Podlaskiej

23.03.2020 r.

W  dniach  27-28  lutego  2020  roku  w Białej  Podlaskiej  odbyły  się  warsztaty  naukowo –praktyczne  poświęcone  wskazaniu  kierunków,  instrumentów i  nowej formuły współpracy transgranicznej. Moderatorem  spotkania  był  dr  Tomasz  Studzieniecki wykładowca  Uniwersytetu  Morskiego w  Gdyni -ekspert  DG  REGIO  Komisji  Europejskiej  ds. współpracy terytorialnej. W warsztatach  udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych regionalnych Polski i Białorusi. Obserwatorami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz korpusu konsularnego. Polsko-białoruska inicjatywa wychodzi naprzeciw nowej polityce współpracy terytorialnej na granicach zewnętrznych UE w okresie 2021-2017.

 

 

Pożegnanie dra Andrzeja Pogorzelskiego, który po 50 latach pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę.

10.03.2020 r.

Dnia 21 lutego 2020 roku na zasłużoną emeryturę po pięćdziesięciu latach pracy odszedł doktor Andrzej Pogorzelski – mistrz analizy finansowej. Przez wszystkie lata pracy wychował wiele pokoleń studentów. Był wybitnym ekonomistą, pedagogiem, kolegą i przyjacielem. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły: finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości zarządczej. Był autorem skryptów i podręczników. W swojej karierze zawodowej pełnił również funkcję Prodziekana WPiT.

Dziękujemy za inspirujące dyskusje.

 

 

 

Zmodernizowane pracownie komputerowe

15.04.2020 r.

Miło nam poinformować, iż Katedra Zarządzania i Ekonomii, Wydziału Przedsiębiorczości  i Towaroznawstwa  zmodernizowała pracownie komputerowe (B 403 i B 411) wyposażając je w nowoczesny sprzęt komputerowy i instalując specjalistyczne programy komputerowe istotnie wspomagające proces dydaktyczny dla specjalności Turystyka i Hotelarstwo. Aktualnie zainstalowano programy wspierające wszechstronne zarządzanie przedsiębiorstwem hotelarskim i gastronomicznych jak: ProHOT, ProGASS i ProRES. To nowoczesne, wielomodułowe i intuicyjne narzędzia przeznaczone do kompleksowego zarządzania obiektem hotelowym (niezależnie od wielkości i typu obiektu), zarządzania obsługą sprzedaży w restauracji i kosztami produkcji gastronomicznej. Dodatkowo została również zainstalowana aplikacja Microsoft Project, która wspomaga zarządzanie projektami poprzez efektywne podejście do zasobów, czasu i finansów projektu. Jest to zaawansowane i popularne narzędzie, które oferuje funkcje raportowania oraz rozbudowane interfejsy do zarządzania głównymi elementami projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe "Zarządzanie projektami"

15.04.2020 r.

Miło nam poinformować, iż Katedra Zarządzania i Ekonomii, Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa  planuje uruchomić nowe studia podyplomowe Zarządzanie Projektami. Studia te skierowane są do osób, które planują zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności.

W trakcie nauki zaprezentowane zostaną metody i techniki oraz narzędzia zarządzania projektami zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Celem studiów jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy o tym jak prowadzić projekty, z naciskiem na praktyczną wiedzę oraz nabycie przez uczestników umiejętności stosowania całego spektrum narzędzi Project Management.

Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi paradygmatami i koncepcjami zarządzania projektami we współczesnych przedsiębiorstwem. Ponadto omówione zostaną zagadnienia w zakresie planowania, sterowania i kontroli realizacji projektów oraz metodyk zarządzania projektami.

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kreowania kariery zawodowej. Dodatkowo dzięki studiom na tym kierunku absolwent będzie przygotowany do zdania certyfikacji International Project Management Association (IPMA).

 

 

Nowa specjalność "Zarządzanie Organizacjami"

07.05.2020 r.

Odpowiadając na zainteresowanie przyszłych studentów od nowego roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich), uruchomiona zostanie nowa specjalność Zarządzanie Organizacjami.

Specjalność ta przygotowana przez Katedrę Zarządzania i Ekonomii dedykowana jest absolwentom studiów licencjackich, którzy pragną pogłębić swoje kompetencje z zakresu zarządzania organizacjami różnego typu, tj. przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.

Program dwusemestralnych studiów dopasowany jest do oczekiwań studentów i rynku pracy. Umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, kształtowania relacji z klientami, rozwoju kapitału ludzkiego, pracy zespołowej, rachunkowości i finansów, ekonomii, zastosowania technologii informacyjnych, etyki i aspektów prawnych funkcjonowania organizacji. Oferuje zestaw metod i narzędzi niezbędnych do kształtowania pozycji konkurencyjnej organizacji we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Absolwenci specjalności Zarządzanie Organizacjami zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, samorządach, stowarzyszeniach, fundacjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Nowa specjalność "Zarządzanie Finansami"

07.05.2020 r.

Zarządzanie finansami to specjalność, która po raz pierwszy będzie uruchomiona w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w ramach kierunku Innowacyjna Gospodarka. Są to studia II-go stopnia trwając 4 semestry. Studia realizowane będą zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Ich ukończenie pozwala uzyskać dyplom magistra.
 

 Pryzmat finansowy działalności gospodarczej każdego podmiotu stwarza zapotrzebowanie na menedżerów finansowych czy osoby specjalizujące się w zakresie finansów. Absolwent specjalności to osoba odpowiedzialna za finanse zarówno w małych, jak i średnich czy nawet bardzo dużych przedsiębiorstwach oraz jednostek samorządu terytorialnego. Treści kształcenia na specjalności obejmują problematykę związaną zarówno z obszarem zarządzania finansami przedsiębiorstw, jak również dotyczą zagadnień z zakresu rachunkowości.

JAKĄ WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ?

Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu:

 • Źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • Zasad prowadzenia rachunkowości oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Pomiaru finansowego dokonań oraz szacowania i realizacji celów przedsiębiorstwa,
 • Sposobów podejmowania decyzji przez menedżerów z zastosowaniem różnych metod, technik i modeli wykorzystywanych w ekonomii i zarządzaniu,
 • Metod analizy danych finansowych,
 • Systemu finansów publicznych,
 • Systemu podatkowego w Polsce.

JAKIE ZDOBĘDZIESZ UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE?

Zdobędziesz umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu:

 • Prowadzenia  pełnej i uproszczonej księgowości w podmiotach gospodarczych,
 • Prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych,
 • Dokonywanie oceny działalności przedsiębiorstwa i podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych,
 • Uruchamiania i prowadzenia oraz pozyskiwania środków finansowych na własną działalność gospodarczą,
 • Wykorzystania tradycyjnych, jak i wynikających ze zmieniającego się otoczenia nowoczesnych technik zarządzania finansami,
 • Komunikacji z otoczeniem przedsiębiorstwa (bank, US, ZUS, jednostki samorządu terytorialnego).

GDZIE MOŻESZ PODJĄĆ PRACĘ?

Absolwenci specjalności mają szeroki wachlarz możliwości podejmowania pracy. Bez względu na profil działalności pracodawcy mogą być zatrudnieni w pionie ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstwa. Tutaj swoje miejsce pracy można odnaleźć w zespole księgowości, controllingu, budżetowani, kontroli kosztów czy rewizji finansowej, analiz ekonomicznych, planowania finansowego. Ponadto zdobyta wiedza może być bardzo pomocna przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Uzyskane umiejętności pozwalają na obsługę finansowo-księgową własnego biznesu jak i świadczenia usług finansowo-księgowych w ramach prowadzonego biura rachunkowego.

 

 

Staż naukowy dr Katarzyny Szelągowskiej-Rudzkiej

10.12.2019 r.

W dniach 23.11-30.11.2019 r. dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka, pracownik Katedry Zarządzania i Ekonomii odbyła staż naukowy w Instytucie Administracji Publicznej i Przedsiębiorczości Uralskiego Uniwersytetu Federalnego im. pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w Ekaterinburgu, w Rosji.

W czasie stażu dr K. Szelągowska-Rudzka uczestniczyła w Seminarium Naukowym Instytutu Administracji Publicznej i Przedsiębiorczości, na którym przedstawiła wstępne wyniki realizowanych badań naukowych nad partycypacją bezpośrednią nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelnią oraz społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Przeprowadziła również wywiad grupowy oraz badania ankietowe wśród studentów Instytutu Administracji Publicznej i Przedsiębiorczości na temat postrzegania przez nich społecznej odpowiedzialności uczelni. Uzyskane wyniki zostaną porównane z rezultatami sondażu przeprowadzonego wśród polskich studentów, posłużą do opracowania wspólnego artykułu. Podjęte w czasie stażu rozmowy i dyskusje przyczynią się do określenia kierunków dalszej współpracy naukowo-badawczej związanej ze społeczną odpowiedzialnością uczelni oraz zarządzaniem szkołami wyższymi. Opr. K. Szelągowska-Rudzka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Forum Europa Nostra „Turystyka i Praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”

12.11.2019 r.

W dniach 17-18 października 2019 r. w Hotelu Mercure Stare Miasto w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa XII Forum Academia Europa Nostra „Turystyka i Praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Wydarzenie uzyskało liczne patronaty w tym: J.M. Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska. Uczestnicy konferencji przedstawili interesujące referaty, które opublikowane będą w prestiżowych czasopismach indeksowanych w bazie WoS i Scopus.

Istotną rolę w przygotowaniu i organizacji Forum odegrali studenci specjalności Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich. Do zadań studentów należało m.in.: zorganizowanie i prowadzenie stanowiska recepcyjnego, koordynacja techniczna, opieka nad uczestnikami, przygotowanie materiałów konferencyjnych. Podczas konferencji studenci uzyskali wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego typu wydarzeń oraz zyskali umiejętność radzenia sobie z niestandardowymi sytuacjami.

 

 

 

W dniu 11 października 2019 roku w odbyło się pożegnanie dwóch długoletnich pracownic UMG, Pani doktor Grażyny Złotkowskiej oraz Pani Róży Dudczak, które przeszły na zasłużoną emeryturę.

10.12.2019 r.

Pani doktor Grażyna Złotkowska była wieloletnim pracownikiem WPiT, oddanym nauczycielem akademickim i przyjacielem studentów i pracowników Katedry Zarządzania i Ekonomii. Z wielkim spokojem i wyrozumiałością podchodziła do studentów. Jej zainteresowania badawcze dotyczyły działalności handlowej i usługowej oraz marketingu w handlu i usługach. Badała także relacje zachodzące między klientami. Była autorką wielu publikacji naukowych. Pełniła również funkcję zastępcy kierownika Katedry Ekonomiki Usług.

Pani Róża Dudczak była oddanym pracownikiem WPiT i od wielu lat prowadziła sekretariat Katedry. Zawsze z uśmiechem i pogodą ducha podchodziła do spraw pracowniczych, jak i do studentów. Służyła radą i pomocą. Swoim doświadczeniem chętnie dzieliła się z innymi.

Dziękujemy za wspólne lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Tomasz Studzieniecki członkiem Komitetu Zarządzającego projektu ENTAN 

w ramach Programu UE „Horyzont 2020”

Dr Tomasz Studzieniecki został rekomendowany Przez Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
do udziału w projekcie ENTAN (European Network of Nonterritorial Autonomies) w ramach programu UE „Horyzont 2020”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Tomasz Studzieniecki został powołany do Komitetu Zarządzającego Projektu ENTAN. Program Ramowy Unii Europejskiej
„Horyzont 2020” jest największym w historii Unii Europejskiej programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ramach tego programu realizowany jest projekt ENTAN.

Głównym celem projektu ENTAN jest zbadanie istniejących mechanizmów i uwarunkowań rozwoju autonomii nieterytorialnych oraz opracowanie nowych sposobów zarządzania z uwzględnienia rosnących wyzwań wynikających z globalizacji, regionalizacji i integracji ponadnarodowej w Europie. Projekt wspiera interdyscyplinarną pracę grupową, zapewnia rozwój i promocję  naukowców. Umożliwia publikację wyników badań w prestiżowych czasopismach oraz ich rozpowszechnianie wśród decydentów politycznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Dr Studzieniecki w ramach projektu w swojej działalności badawczej skoncentruje się na problematyce współpracy transgranicznej oraz zagadnieniach związanych zarządzaniem dziedzictwem mniejszości narodowych i etnicznych Regionu Morza Bałtyckiego. W dniu 6 czerwca 2019 r. dr Tomasz Studzieniecki wziął udział w seminarium naukowym w Skopju (Macedonia Północna).

źródło: https://entan.org/

 

 

Panel dyskusyjny ze studentami Antwerp School of Management i prof. Paulem Mathyssenem pt. "Tourism in the Tri-City"

 

Dnia 15 marca 2019 roku na  Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się panel dyskusyjny ze studentami Antwerp School of Managment i prof. Paulem Mathyssenem pt. “Tourism in the Tri-City. Panel ten poświęcony był zagadnieniu rozwoju turystyki w Trójmieście, a uczestniczyli w nim przedstawiciele szeroko pojętej branży turystycznej regionu. Środowisko akademickie reprezentowała dr inż. Aleksandra Grobelna, pracownik Katedry Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

 

 

Zajęcia terenowe ze studentami UMG w Gdyńskim Centrum Informacji turystycznej w Gdyni

W dniu 28 lutego  grupa studentów II roku specjalności Turystyka i Hotelarstwo wraz z opiekunem, dr Ewą Wyszkowską-Wróbel, uczestniczyła w ramach przedmiotu „Ekonomika Turystyki i Hotelarstwa” w zajęciach terenowych w Gdyńskim Centrum Informacji Turystycznej przy ul, 10 lutego w Gdyni.

Pani Kierownik Centrum (notabene Absolwentka kierunku Organizacja Usług Turystyczno-Hotelarskich naszej Uczelni) Pani Irmina Lewoszewska opowiedziała nam o organizacji i funkcjonowaniu Centrum Informacji Turystycznej.

Ponadto Studenci wysłuchali wykładu o produktach turystycznych promowanych przez miasto Gdynia, w tym m.in. o szlaku gdyńskiego modernizmu.

Kolejną prelegentką podczas naszych zajęć terenowych, była Pani dr Katarzyna Mysiak - pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej i informacji Urzędu Miasta Gdynia, która podzieliła się swoim doświadczeniem z pracy w Gdyńskiej Radzie Turystycznej. Uczestnicy zajęć terenowych wysłuchali krótkiego wykładu dotyczącego budowania relacji i współpracy Miasta Gdyni z różnymi podmiotami funkcjonującymi na rynku turystycznym, zarówno krajowym jak i zagranicznym.

Studenci zostali ponadto poinformowani o możliwości pracy w okresie letnim w Centrum Informacji Turystycznej w Gdyni oraz o możliwości realizacji praktyk w Urzędzie Miasta Gdyni.

Uczestnicy zajęć terenowych zostali także zaproszeni do uczestnictwa w  21 Ogólnopolskim Spotkaniu Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów - KOLOSY 2019 – imprezie organizowanej z wielkim sukcesem rokrocznie przez Urząd Miasta Gdyni.

 

 

 

XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 4 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych przy ul. Morskiej w Gdyni odbył się  Etap Okręgowy  XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Jak co roku, w wydarzeniu tym uczestniczył przedstawiciel Uniwersytetu Morskiego (wcześniej Akademii Morskiej). Tym razem naszą uczelnię reprezentowała dr Ewa Wyszkowska-Wróbel, która przewodniczyła pracom komisji konkursowej. Organizatorem  Olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. W eliminacjach bierze udział po dwóch przedstawicieli z kilkudziesięciu szkół hotelarskich, znajdujących się na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Etap okręgowy polega na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 80 pytań branżowych. Do centralnego etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej kwalifikuje się 30 osób z najlepszymi wynikami ze wszystkich okręgów Olimpiady. W III etapie uczestnicy zmagają się z zadaniami w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. Część I polega na rozwiązaniu w ciągu 60 minut testu składającego się ze 100 pytań, natomiast część II polega na wykonaniu zadania z obsługi konsumenta w sali restauracyjnej i obsługi gościa w recepcji w języku obcym. Finaliści walczą o zaszczytny tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej”. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wysoki poziom merytoryczny, rywalizacja o najlepszy wynik  w etapie okręgowym była bardzo wyrównana. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 2 uczniów szkoły, w której odbywała się Olimpiada oraz uczennica z Technikum Hotelarskiego z Władysławowa.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

Katedra ZiE

Wytworzył informację:

J.Cichowska
25.02.2019
Wprowadzenie:
J.Cichowska 25.02.2019
Ostatnia modyfikacja:
J.Cichowska 27.10.2020